RICOM Årsrapport 2014. Robust Integration av Trådlösa Telekommunikationssystem

Författare:

 • Börje Asp
 • Kia Wiklundh
 • Peter Stenumgaard
 • Patrik Eliardsson
 • Sara Örn Tengstrand
 • Björn Johansson
 • Erik Axell

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3968--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Robust trådlös kommunikation
 • radio
 • systemintegration
 • samlokalisering
 • telekonflikt
 • frekvenshantering
 • kortvåg
 • satellitkommunikation.

Sammanfattning

Projektet RICOM (Robust Integration av Trådlösa Telekommunikationssystem) skall främst studera förbättrade metoder för systemintegration på plattformar. Metoderna skall ta hänsyn till taktiskt uppträdande, kommunikationstjänster, elektromekaniska begränsningar, telekonflikter och telekrigsaspekter. Med robusthet avses tålighet mot exempelvis elektromagnetisk störning, utslagning av infrastrukturen eller förändringar av tillgängligheten för telekommunikation samt förändringar av vågutbrednings-förhållanden för radiokommunikation. Denna rapport sammanfattar första årets aktiviteter som genomförts inom det 3-åriga projektet. Projektet har prioriterat såväl vetenskaplig publicering som kontinuerlig samverkan med kundrepresentanter. Under 2014 har projektet via intervjuer och erfarenhetsrapporter hittat flera konkreta exempel som kan användas för det fortsatta arbetet med att identifiera orsaker till ökad risk för egenstörningar och bristande samfunktionsegenskaper. Vidare har en studie av åtgärder för ökad robusthet på Satkom och studier för optimalt utnyttjande av tillgängligt frekvensspektrum på HF. Viktiga slutsatser från arbetet under 2014 är bland annat att: Ökad kunskap behövs när det gäller att kunna kvantifiera nyttan och den ekonomiska kostnaden för en viss åtgärd när ett samlokaliseringsproblem ska lösas Det saknas tydliga kravspecifikationer och riktlinjer för användande av Satkom i FM idag. Eftersom det saknas tydliga riktlinjer så är det också oklart vilka krav som egentligen ställs, eller borde ställas, på robusthet Prestandahöjningar i form av exempelvis högre datatakt eller färre felsändningar kan uppnås genom förbättrat frekvensval och effektallokering som utnyttjar information om störningsmiljön på mottagarplattformen Under hösten 2014 har en tvådagars workshop genomförts i Karlskrona med 65 deltagare. Målet med workshoppen har varit att skapa ett årligt återkommande forum för kunskapsöverföring mellan forskning och specifika operativa behov för att bättre hantera och åtgärda transmissions- och kommunikationsproblem med koppling till integrations- och interferensproblem.