Insatsanalys EUTM Somalia: Måluppfyllnad och resultat under 2014 för EU:s militära kapacitetsbyggnadsinsats i Somalia

Författare:

  • David Harriman
  • Emma Skeppström

Publiceringsdatum: 2014-12-17

Rapportnummer: FOI-R--3986--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • EU
  • EUTM
  • insatsanalys
  • kapacitetsbyggnad
  • måluppfyllnad
  • Somalia
  • SSR

Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie är att analysera EUTM Somalias måluppfyllnad i förhållande till insatsens mandat. Därtill är syftet att undersöka vilka utmaningar som finns för genomförandet av insatsens verksamhet. Studien beskriver även hur det svenska bidragets verksamhet förberetts och genomförts under 2014. Utifrån hur mandatet är formulerat uppfyller insatsen sina mål enbart genom att vara på plats och utbilda och bedriva rådgivning. Genom att undersöka i vilken utsträckning verksamheten har kunnat bedrivas blir resultatet dock mer nedslående. Insatsen har förvisso genomfört aktiviteter inom alla de tre prioriterade verksamhetsområdena - utbildning, mentorering och rådgivning - men i mycket begränsad omfattning. De främsta inskränkande faktorerna har varit bristande resurser för transporter och egenskydd, begränsningar i den medicinska evakueringsförmågan (MEDEVAC) samt svåra utbildningsförutsättningar. Därutöver har insatsen också ett antal övergripande utmaningar att hantera såsom komplex samordning med externa aktörer, avsaknad av ett högkvarter på militärstrategisk nivå, brist på verktyg och mekanismer för uppföljning samt svårigheter att koppla verksamheten till den politiska processen i Somalia.