Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk, Sammanfattande projektredovisning 2014

Författare:

 • Mats Hartmann
 • Pernilla Magnusson

Publiceringsdatum: 2014-12-15

Rapportnummer: FOI-R--3989--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • prestanda
 • vapen
 • skydd
 • stridsdel
 • risk
 • verkan
 • verkansvärdring
 • hot
 • ammunition
 • sårbarhet
 • överlevnad

Sammanfattning

Forsknings- och teknikutvecklingsprojektet "Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk" eller allmänt kallat "verkansvärdering", har bedrivits på uppdrag av Försvarsmakten under 2014. Projektet är kunskapsuppbyggande och -bevarande inom ett brett spektrum av verksamheter där alla syftat till att förbättra möjligheterna att värdera olika systems prestanda ur ett verkans- och sårbarhetsperspektiv. Utöver detta har även teknisk prestanda för vapen och ammunition som kan tänkas utgöra ett hot mot svensk personal och materiel engagerade i utlandsuppdrag och vid försvar av Sverige sammanställts. Rapporten redovisar de verksamheter som bedrivits inom projektet under året. Dessutom ges även en sammanställning över andra projekt som utnyttjat den kunskap som verkansvärdering utvecklar, vidmakthåller och tillgängliggör.