Årsrapport 2014 Stödverktyget för Informationsfusion och Analys (SIA)

Författare:

  • Christian Mårtenson

Publiceringsdatum: 2015-02-24

Rapportnummer: FOI-R--4001--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • datadriven analys
  • underrättelseanalys
  • informationsfusion

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar verksamheten inom projektet Stödverktyg för informationsfusion och analys under 2014, projektets andra år av tre. Syftet med projektet är att bygga upp och överföra kunskap till Försvarsmakten om möjligheter och begränsningar med datadriven underrättelseanalys. Under projektets första år identifierades ett antal forskningsbehov hos Försvarsmakten, vilket ledde till en inriktning av projektet mot analys av trovärdighet hos information och källor på internet, med speciellt fokus på vilseledningsoperationer. Ett teoretiskt arbete har genomförts för att kartlägga olika aspekter av vilseledning på Twitter och hur sådan vilseledning kan upptäckas. Under våren 2014 inleddes teknisk utveckling med målet att bygga en plattform för att utveckla och experimentera med nya metoder och tekniker för att stödja analytiker att upptäcka vilseledning. Det första steget mot en experimentplattform har varit att implementera och driftsätta en inhämtningsmodul för att skapa datamängder att experimentera med. Därefter har två utvecklingsspår påbörjats, ett med fokus på visuell datainteraktion och ett på data mining. I takt med att verktygen under hösten börjat mogna har ett antal workshops anordnats med analytiker från FM i syfte att i ett tidigt skede få återkoppling på arbetet och samla in nya analys- och utvecklingsidéer. En del av projektets budget satsas på uppbyggnad av kunskap genom medfinansiering av relaterade EU- och EDA-projekt. De medfinansierade projekten bidrar till att svara på projektets frågeställningar och ger extra hävstångseffekt på satsade forskningsmedel. Under 2014 har samverkan skett inom forskningsområdena heterogen fusion, anonymisering, och riskvärdering.