Örnen, Björnen och Draken: Militärt tänkande i tre stormakter

Författare: Robert Dalsjö, Kaan Korkmaz, Gudrun Persson
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 2015
Publiceringsdatum: 2015-09-22
Rapportnummer: FOI-R--4103--SE
Nyckelord:
Keywords:
Sammanfattning: Ett litet land har alltid god anledning att hålla sig à jour med hur stormakterna tänker i militära frågor. Medierna fylls nu med rapporter och lätt yrvakna uttalanden om det ryska "hybridkriget" i Ukraina, som sägs ha ändrat krigets natur och ställt allt över ända. Men har sådana etiketter verkligen täckning i ryskt militärt tänkande och doktrin? Vilka nyheter innehåller den nya ryska militärdoktrinen? Och vilka frågor är det som lyfts fram i den interna ryska debatten om framtidens krigföring? I denna rapport analyserar tre specialister från FOI Försvarsanalys hur man tänker på, och debatterar om, framtida krigföring i tre militära stormakter: USA, Ryssland och Kina. Ambitionen är att kortfattat och lättbegripligt behandla ett antal centrala frågor: Vilken sorts krig ser man framför sig? Mot vilken sorts motståndare? Med vilka medel och för vilka mål? Debatten som analyseras ligger på strategisk nivå, utom i USA-fallet, där det handlar om ett operativt koncept. Rapporten är resultatet av en litteraturstudie. Gudrun Persson, som sedan många år följer och analyserar Ryssland och det ryska försvaret, tar sig an frågorna ovan. Kaan Korkmaz, Asienspecialist, ger en bild av vad den kinesiska debatten säger om hur man tänker sig att använda den imponerande och alltmer moderna härsmakt som Kina nu visar upp. Kinas formidabla upprustning innebär en utmaning mot USA:s hittillsvarande dominans i Östasien, och därmed i förlängningen också mot den säkerhetsordning som rått där sedan 1945. Robert Dalsjö analyserar det amerikanska motdraget till det uppfattade kinesiska hotet i luften och till sjöss, ett koncept under utveckling som kallas Air-Sea Battle.
Abstract: There is always good reason for a small country to stay abreast of how great powers think about the use of military force. Currently, the media are full of reports and comments on Russia's use of "hybrid warfare" in the Ukraine, with supposedly revolutionary effects. But do such labels really have a basis in Russian military doctrine and thinking? What is really new in the latest issue of Russian military doctrine? What are the hot topics in the current Russian professional debate on war and warfare? In this report, three specialists from FOI's Department of Defence Analysis analyze thinking and debate on war and warfare in three military great powers: USA, Russia and China. Which kind of war is envisioned? Against what kind of opponent? By what means and for what ends? The analysis focuses at the strategic level of analysis, except in the US case, where it concerns an operational concept. The report is based on a study of published and unclassified literature. Gudrun Persson tackles the issues outlined above concerning Russian military thinking. Kaan Korkmaz addresses Chinese thinking on for which purposes the gleaming military machine that Beijing now displays on parade is to be used. The Chinese build-up is widely seen as challenge to American dominance in the Asia- Pacific, especially on sea and in the air. Robert Dalsjö analyses the American response to the perceived challenge, an operational concept under development called Air-Sea Battle.