Intelligent spaning 2012-2015: Slutrapport

Författare:

 • Fredrik Näsström
 • Erika Bilock
 • Fredrik Bissmarck
 • Viktor Deleskog
 • Robert Forsgren
 • Hans Habberstad
 • Fredrik Hemström
 • Gustaf Hendeby
 • Jörgen Karlholm
 • Jonas Nordlöf
 • Jonas Nygårds
 • Joakim Rydell
 • Jonas Allvar

Publiceringsdatum: 2016-02-05

Rapportnummer: FOI-R--4148--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • detektion
 • målföljning
 • sensorsamverkan
 • fusion
 • sensorstyrning
 • positionering
 • maskininlärning

Sammanfattning

I denna rapport presenteras arbetet som utförts i projektet Intelligent spaning. I projektet har forskning bedrivits med syfte att göra framtida sensorsystem mer intelligenta. Genom att vara mer intelligenta kan framtida sensorsystem ge sensoroperatörer bättre situationsuppfattning, högre systemtilltro, mindre risk för felhandlingar (eng. human error) och låg mental arbetsbelastning. Projektet har bedrivit forskning om algoritmer för automatisk detektion, målföljning, sensorsamverkan, fusion, sensorstyrning och positionering. En effektiv detektionsalgoritm har utvecklats för upptäckt av människor. Den framtagna detektionsalgoritmen är mycket bra på att detektera människor i komplexa miljöer, även stillastående, och har låg sannolikhet för falsklarm. Algoritmen är baserad på maskininlärningsteknik, vilket gör att den kan läras att upptäcka även andra objekt såsom fordon, fartyg, helikoptrar etc. En målföljningsalgoritm har utvecklats för att associera detektioner över tid och skapa målspår. Detta ger möjlighet att estimera målens position och rörelse även om de inte observeras. Projektets forskning har visat hur spaning med samverkande styrbara sensorer kan användas för att öka spaningstäckningen och förbättra målspårskvaliteten. Forskningen har också visat hur den egna positionen kan bestämmas genom användning av samverkande sensorsystem. Detta har visat sig vara beräkningsmässigt möjligt i realtid. Projektets forskning har visat hur informationen från detektions- och målföljningssystemet kan distribueras till ledningssystem, t.ex. SLB (Stridsledningssystem Bataljon), som automatiskt uppdaterar sin lägesbild i realtid. Informationen till SLB distribueras via en NFFI-koppling (NATO Friendly Force Information). Ledningssystemet SWECCIS kan uppdateras på samma sätt. Förmågan att automatiskt uppdatera en lägesbild kan användas av många plattformar inom försvarsmakten såsom fordon, övervakningssystem, helikoptrar, flygplan, UAV etc.