Ukraine: A Defence Sector Reform Assessment

Författare: Adriana Lins De Albuquerque, Jakob Hedenskog
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2015
Publiceringsdatum: 2015-12-10
Rapportnummer: FOI-R--4157--SE
Nyckelord: Ukraina, Försvarsmakten, försvarssektor, säkerhetssektorreform, SSR, demokratisk kontroll, ansvarighet, mänskliga rättigheter, samhällelig representativitet, kapacitet, förvaltning
Keywords: Ukraine, Armed Forces, defence sector, security sector reform, SSR, democratic control, accountability, human rights, societal representativeness, capacity, management
Sammanfattning: Denna rapport analyserar Ukrainas försvarssektor med syfte att identifiera reformbehov för att i sin tur kunna bidra till en långsiktig, behovsbaserad och lokalt ägd säkerhetssektorreform (SSR) och kapacitetsbyggnadsmål för externt stöd till reformåtgärder. Fem breda områden anses vara av central betydelse för utvecklingen av en försvarssektor som upprätthåller SSR-ideal, nämligen demokratisk kontroll över försvarssektorn, ansvarighet (accountability), mänskliga rättigheter, samhällelig representativitet, samt kapacitet och förvaltning. Det legala ramverk som etablerar demokratisk kontroll över Ukrainas militära styrkor är mer eller mindre på plats, men några potentiellt allvarliga problem återstår att lösa. Det allvarligaste problemet är att frivilligbataljonen DUK fortfarande är oberoende. Att det två frivilligbataljoner som blivit inkorporerade under Försvarsministeriet fortfarande är intakta är också problematiskt, eftersom det väcker frågor om huruvida dessa är mer under de jure än de facto demokratisk kontroll. Att den nuvarande försvarsministern är en militär och att Försvarsministeriet saknar en grupp av civila tjänstemän utan tidigare militär anknytning är andra faktorer som underminerar demokratisk kontroll av Ukrainas militära styrkor. Vad gäller ansvarighet, så utgör korruption inom försvarssektorn den kanske största reformutmaningen. Korruption kommer att fortsätta att vara ett stort problem i framtiden, trots relativt nya legala reformer, en ny antikorruptionsstrategi, etablerandet av två nya institutioner som fokuserar på att förebygga och undersöka korruption, och internationella partners stöd till antikorruption. Den ukrainska regeringen har fortfarande inte undersökt anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter av soldater i före detta frivilligbataljoner som stridit i öst. Positivt är dock att regeringen gett retroaktiv jurisdiktion till Internationella brottmålsdomstolen att hålla soldater till svars för brott mot mänskliga rättigheter. Eftersom det inte finns offentligt tillgänglig statistik över uppdelningen av den ukrainska försvarsmakten vad gäller social och etnisk tillhörighet och kön är det svårt att bedöma samhällelig representativitet inom denna. Det verkar dock finnas mycket begränsad politiskt vilja, i alla fall inom regeringen, vad gäller att implementera ett genderperspektiv inom försvarssektorn. Överlag exponerade annekteringen av Krim och den tidiga fasen av antiterroristoperationen i östra Ukraina den ukrainska försvarssektorns militära svaghet, inklusive omfattande brister inom logistik och militär sjukvård. Eftersom kapacitet och förvaltning är så centrala för militär effektivitet - något som är en prioritet för Ukraina p.g.a. den nuvarande säkerhetssituationen - har president Porosjenko drivit på kraftfullt för reformering inom dessa områden. Förutom nationella reforminitiativ som syftar till att omstrukturera de nuvarande systemen för logistik, inköp och militärmedicin
Abstract: This report analyses the Ukrainian defence sector in order to identify reform needs for the purposes of long-term, needs-based, locally owned security sector reform (SSR) and capacity building objectives. We identify five broad issues recognized as being central to the development of a defence sector that upholds SSR ideals, namely democratic control of the armed forces, accountability, human rights, societal representativeness, and capacity and management. We find that the legal framework establishing democratic control of the Ukrainian Armed Forces is essentially in place, but that some potentially serious problems remain to be addressed. The most urgent problem identified in this report is the continued independence on the DUK volunteer battalion. The fact that the two volunteer battalions now incorporated under the MoD still remain intact is also problematic, since it raises questions regarding whether these battalions are more under de jure than de facto democratic control. Finally, the fact that the current Minister of Defence is a representative of the military and that the MoD largely lacks a civilian cadre without previous military affiliations are other issues believed to undermine democratic control of the Ukrainian Armed Forces. With regard to accountability, corruption in the defence sector remains perhaps the greatest reform challenge. Despite recent legal reforms, a new national anticorruption strategy, the establishment of two new institutions focusing on preventing and investigating corruption and international partners assisting in anticorruption, this issue is likely to continue to be a major problem for the foreseeable future. The Ukrainian government has yet to investigate allegations of human rights abuses by troops in former pro-government volunteer battalions during fighting in the East. Having said that, it has given retroactive jurisdiction to the ICC to hold troops accountable for human rights and war crimes abuses. Given that there are no statistics on the breakdown of the Ukrainian Armed Forces according to social class, ethnic affiliation and gender, assessing societal representativeness in the armed services is difficult. With regard to adopting a gender perspective in the defence sector, however, there appears to be very weak local ownership, at least within the government, for this type of reform. The overall capacity of the Armed Forces of Ukraine proved very poor during the Russian annexation of Crimea and in the early phase of the anti-terrorist operation (ATO) in Eastern Ukraine and also exposed serious weaknesses in logistics and military medicine. Given the centrality of capacity and management to military effectiveness - a priority for Ukraine given the current security situation - President Poroshenko has pushed forcefully for reform in these areas. In addition to national reform efforts seeking to restructure the logistics, procurement and military medicine systems, U