Framåt Sahel. En analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali

Författare:

 • Claes Nilsson
 • Magdalena Tham Lindell

Publiceringsdatum: 2015-12-16

Rapportnummer: FOI-R--4172--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Mali
 • Sahel
 • Västafrika
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • FN
 • MINUSMA
 • Mali01
 • Mali02
 • ISR
 • underrättelse
 • fredsfrämjande insatser

Sammanfattning

Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015. Det svenska förbandet hade till huvuduppgift att bidra till ASIFU - MINUSMA:s nyinrättade underrättelseenhet. Studien syftar till att identifiera förbandets resultat och största utmaningar avseende underrättelsearbetet. Vidare ger studien en övergripande bild av förbandsbidragets måluppfyllnad vad gäller att förse underrättelseenheten ASIFU och MINUSMA i sin helhet med information som kan användas för att uppfylla säkerhetsrådets mandat. I studien konstateras att Mali02 har bidragit till ASIFU genom att leverera efterfrågade underrättelseprodukter. Mali02 har även stärkt sektorhögkvarteret och andra förband i Sektor Väst med bland annat utbildning, inte minst avseende underrättelsearbete. I studien identifieras några exempel där Mali02 och ASIFU har bidragit till implementeringen av MINUSMA:s mandat. Samtidigt noteras viktiga utmaningar, såsom insatsens ovana att inrikta underrättelsearbete liksom svårigheter för insatsen att nyttja underrättelseprodukterna. ASIFU och det svenska förbandsbidraget hade emellertid även ett värde som katalysator för FN:s utveckling av en modern underrättelseförmåga, något som är nödvändigt för att FN ska kunna agera i svåra konfliktmiljöer.