Strategisk migrationsanalys 2013-2015

Författare:

  • Maria Stenström
  • Erik Granath

Publiceringsdatum: 2015-12-10

Rapportnummer: FOI-R--4180--SE

Sidor: 77

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Asylmigration
  • morfologisk analys
  • systemanalys
  • scenarioanalys

Sammanfattning

FOI:s mål är att den här syntesrapporten fungerar som ett underlag för Migrationsverkets GD, Anders Danielsson, i beslut om åtgärder som minskar påfrestningar i hela asylmigrationsprocessen, såväl inom hans eget mandat som i dialog med andra berörda myndighetschefer. Syntesen bygger på ett antal delstudier som FOI har genomfört 2013-2015 tillsammans med sakkunniga från Migrationsverket och andra berörda myndigheter, på uppdrag av GD. De slutsatser vi drar gäller bara Migrationsverket, även om föreslagna åtgärder oftast medför behov av samverkan med andra. Vi kan konstatera att det i asylmigrationssystemet saknas helhetstänkande, ett tydligt individperspektiv, information att agera på samt erkända, effektiva och synliggjorda stötdämpare i ett system som präglas av mycket stor osäkerhet. Frågan vi har försökt besvara är: Vad kan Migrationsverket göra för att undanröja de här bristerna? Vår slutsats är att Migrationsverket med sin stora sakkunskap om och erfarenhet av asylmigranters olika förutsättningar bör spela en viktig roll också i helheten. Migrationsverket har redan ett verktyg i form av strategisk migrationsanalys och det finns etablerade fora för samverkan och samarbete med andra berörda myndigheter. Men vilken ambitionsnivå är möjlig och önskvärd, särskilt när resurserna som nu är mycket ansträngda? Vår uppfattning är att Migrationsverket alltid, oavsett situation, bör vara en kunskapsbas för andra myndigheter. Migrationsverket bör även bidra till att individperspektivet betonas mer i asylmigrationsprocessen. Migrationsverket agerar idag stötdämpare i asylmigrationssystemet och kommer även fortsättningsvis att behöva göra det. Men var och när bör utredas så att dessa stötdämpare blir effektiva ur ett samhällsperspektiv. Utöver det bör Migrationsverket driva på lösningen av sedan länge kända problem, i den mån verket är direkt berört.