Medfinansierad verksamhet - resultat och nytta för FoT

Författare:

 • Andreas Gustafsson
 • Robert Malmqvist
 • Anders Nelander

Publiceringsdatum: 2016-01-21

Rapportnummer: FOI-R--4185--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sensorer
 • radar
 • multifunktion
 • gruppantenner
 • systemintegration
 • värdering
 • förmågor
 • UAV
 • PESA
 • MIMO
 • MEMS
 • GaN
 • SiGe
 • rasmassor
 • Search-
 • And-Rescue

Sammanfattning

Projektet Gruppantennbaserade Radarsystem och tidigare gruppantennteknikinriktade FoT-projekt på FOI har mycket goda erfarenheter av internationell samverkan (via projekt som medfinansieras) där en relativt liten insats ger ett stort mervärde bl.a. genom att vi får utökad verksamhet inom relevanta områden, kan ta del av resultat från våra samverkanspartners och i förekommande fall även delar kostnader för tillverkning av framtagen hårdvara (t.ex. i form av konceptdemonstratorer). Samverkan inom ramen för projektet Gruppantennbaserade Radarsystem och dess föregående projekt Multifunktionella gruppantenner och Mikrovågssensorer för 3Dmarkspaning har skett inom inte mindre än sex olika projekt: EU FP7-projekten MEMS-4-MMIC, NANOTEC, AIRBEAM och INACHUS, VINNOVA-projektet Multi Purpose Human Finder samt det egenfinansierade EDA-projektet SPREWS. Vi har under verksamheternas gång fått både inblick i och tillgång till state-of-the-art inom områden som kritiska kretsteknologier (ex. MEMS, SiGe, GaN), signalbehandlingsmetodik och värdering av systemprestanda samt antennutveckling. Exempelvis har förenklade subsystem för UAV-baserad radar vid 35 GHz utvärderats. Teknik för se-igenom tillämpningar vid såväl lägre frekvenser (1-2 GHz) som högre frekvenser (94 GHz) har studerats i form av olika switchkoncept (RF-MEMS baserade) och antenndesigner. Vidare har Gallium Nitrid (GaN) sändar-/mottagarmoduler för radartillämpningar testats experimentellt. På högre systemnivå har exempelvis inverkan av hårdvarufel på radarsystemprestandan undersökts. Sammantaget pekar flera av de genomförda studierna på de möjligheter och vinster som potentiellt kan uppnås med ovan nämnda teknologier och systemlösningar t.ex. i termer av reducerad storlek, vikt, effektförbrukning och kostnad vilka utgör dimensionerande faktorer i synnerhet för mindre sensorplattformar (UAV etc). De nätverk, både nationellt, men främst internationellt, som vi samverkat med består både av akademin, institutssektorn, mindre företag och de stora industrierna. Akademin ger oss främst bättre inblick och överblick beträffande forskningsfronten och state-ofthe- art, medan industrin bidrar med kunskap om dagens och morgondagens systemlösningar, inte minst insikt kring faktiska möjligheter och begränsningar. Kontakterna med europeiska leverantörer av kritiska teknologier (t ex OMMIC, UMS) inkluderas i detta och den dialogen är till extra nytta för FOI för kunskapsbyggnad inom radarområdet. Ekonomiskt sett har samverkansprojekten bidragit med ett substantiellt tillskott till de ekonomiska förutsättningarna för FOI inom radarområdet. Den totala omsättningen av de sex medfinansierade projekten som beskrivs i den här rapporten uppgår till dryga 472 Mkr, varav uppskattningsvis dryga 20 Mkr inom radarområdet tillfallit FOI. I den här rapporten ges en sammanfattning över verksamheten inom respektive samverkansprojekt kompletterat med en diskussion av dess nytta för FoTverksamheten inom radarområdet.