Sensorer för upptäckt av IED - Slutrapport 2015

Författare:

  • Dietmar Letalick

Publiceringsdatum: 2015-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4187--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IED
  • sensorfusion
  • detektion av explosivämnen
  • elektrooptiska
  • sensorer
  • 3D-lidar

Sammanfattning

Sensorfusion och tekniken med samverkande sensorer är en möjlighet att hantera det komplexa problemet att upptäcka IED:er. Som ett första steg i arbetet med sensorfusion beskrivs i denna rapport arbetet med bildalstrande passiva elektrooptiska (EO) sensorer för fusionsprocessen. Fortsatt arbete kommer att inkludera även andra sensorer, med målet att utveckla en generell fusionsplattform med fusion på beslutsnivå. Ett fältförsök har genomförts med syfte att samla in mätdata för användning till utveckling av algoritmer för sensorfusion. En grusväg med nedgrävda IED:er och tillhörande komponenter registrerades med flera olika EO-sensorer. Bildintensitet och markytans textur utnyttjades för att detektera grävda områden. En intressant iakttagelse är att grävspår kunde detekteras under minst två veckor efter nedgrävning. Resultaten indikerar att automatisk detektion av områden som avviker i förhållande till "normalbilden" (dvs. ej grävda områden) är möjlig. Även aktiva sensorer i form av 3D-lidar och Ramanspektroskopi har utnyttjats och utvecklats i projektet. 3D-lidar har främst använts för förändringsdetektion. Tekniken för avståndsdetektion av explosivämnesspår baserat på Ramanspektroskopi har vidareutvecklats och förbättrats. En metod för undertryckning av fluorescens genom användning av en Kerr-cell har implementerats. Med denna metod förbättras känsligheten genom ett förbättrat signal-till-brusförhållande. Vidare har tekniken med kodad apertur använts för att möjliggöra avbildande mätningar med utnyttjande av en spektrometer. En viktig del i projektet har varit internationella kontakter och internationellt utbyte, vilket har givit kunskap om teknikutveckling och intressanta forskningsspår. Medverkan i olika arbetsgrupper inom NATO, EDA och EU redovisas, bl.a. deltagande i två fältförsök.