Industriella informations- och styrsystem inom fastighetsautomation - en förstudie

Författare:

  • Karin Mossberg Sonnek
  • Fredrik Lindgren

Publiceringsdatum: 2016-02-01

Rapportnummer: FOI-R--4206--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Fastighetsautomation
  • industriella informations- och styrsystem
  • samhällsviktig verksamhet
  • intervjustudie

Sammanfattning

Fastighetsautomation är ett samlingsbegrepp för styrning och övervakning av fastighetsnära funktioner som värme, ventilation, belysning, hissar och passersystem. Fastighetsautomationen har utvecklats snabbt de senaste åren i strävan efter en ökad energieffektivisering. Det finns dessutom ekonomiska vinster med att kunna styra och övervaka flera fastigheter från en och samma plats. Utöver centrala styr- och övervakningssystem så innehåller fastighetsautomation en mängd olika informations- och styrsystem som styr enskilda funktioner. Dessa har traditionellt varit isolerade från omvärlden, men i och med den tekniska utvecklingen så kopplas fler och fler system upp mot internet vilket har ökat säkerhetsriskerna.Samhällsviktig verksamhet är beroende av att fastighetsautomationen fungerar. Ett exempel är operationer på ett sjukhus som är beroende av att temperatur och ventilation fungerar tillfredsställande. För att få en övergripande bild av hur fastighetsautomation fungerar i Sverige så har MSB låtit genomföra en förstudie som har tittat på vilka aktörer som finns inom området, vilka tjänster som levereras och vilka system som stödjer tjänsterna. Studien har genomförts dels som en litteraturstudie, dels med hjälp av intervjuer av fastighetsägare och förvaltare, hyresgäster och ansvariga inom IT och informationssäkerhet. Studien visar att fastighetsautomation är en komplex sektor som rymmer många aktörer som behöver interagera med varandra. Det samlade systemet för fastighetsstyrning består av delsystem och komponenter med olika livslängd, olika leverantörer och olika tekniska lösningar. Medvetenheten inom branschen om säkerhetsriskerna hos styrsystemen varierar. I de intervjuer som gjorts inom studien har vi tagit del av flera exempel på arbete med strategier, riktlinjer och krav för hur fastighetsautomationssystem ska kravställas, upphandlas och förvaltas. Rapporten kan användas till att identifiera områden inom vilka medvetandehöjande åtgärder kan genomföras.