Förmåga till snabb anpassning av försvarsmateriel

Författare:

  • Mattias Axelson
  • Malek Finn Khan
  • Martin Lundmark
  • Mats Olofson

Publiceringsdatum: 2016-03-09

Rapportnummer: FOI-R--4230--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • snabb anpassning
  • komplex försvarsmateriel
  • operativ förmåga

Sammanfattning

Snabb anpassning bidrar till förmågan att på kort tid hantera oväntade hot eller nya militära uppgifter. Korta tidsförhållanden ställer andra krav än vad den ordinarie materielprocessen är utformad att hantera. Föreliggande rapport har därför studerat nuvarande situation avseende förmåga till snabb anpassning och ger förslag på åtgärder för realisering av ökad förmåga till snabb anpassning. Kontexten är det nationella försvaret och utvecklingen i Sveriges närområde. I rapporten konstateras att det idag saknas en etablerad förmåga att bedriva snabb anpassning. Det gäller hela kedjan från att identifiera och värdera behov, fatta beslut om samt att genomföra snabb anpassning. Fem utmaningar identifieras som särskilt viktiga förklaringar till bristerna i förmågan till snabb anpassning: 1) det saknas en central funktion som sammanställer och analyserar behov av snabb anpassning; 2) det saknas en metodik och ansvar för hur en värdering av behovet av snabb anpassning ska gå till; 3) det saknas en etablerad beslutsprocess för snabb anpassning; 4) det är oklart vilken kompetens som finns tillgänglig för att genomföra en beslutad snabb anpassning; och 5) hur införandet, inklusive utbildningsbehovet, av modifierade system ska hanteras inom rimlig tid. I rapporten presenteras tretton förslag på åtgärder som var för sig och samlat bidrar till ökad förmåga till snabb anpassning. Det föreslås bland annat att: materielsystem som är särskilt sannolika att bli föremål för snabb anpassning identifieras; analyser kontinuerligt sammanställs av tekniska och taktiska förändringar i omvärlden som kan leda till nya krav på etablerade materielsystem i Försvarsmakten; demonstratorverksamhet införs som ger insikter om alternativa handlingsvägar för anpassning av materielsystem. Åtgärderna syftar i slutändan till att stärka den nationella försvarsförmågan genom att göra det militära försvaret mer flexibelt och förberett för att hantera oväntade utvecklingar. Sammantaget är bedömningen att en förmåga till snabb anpassning bidrar till ökad handlingsfrihet för regeringen i händelse av försämrat omvärldsklimat och höjd beredskap. Därför är vår rekommendation till regeringen att förmågan till snabb anpassning prioriteras och stärks.