Mindre försvarsmateriel och organisation för pengarna. En analys av materiel- och krigsförbandsbeståndet

Författare:

 • Peter Nordlund
 • Erik Lundberg
 • Bernt Öström

Publiceringsdatum: 2016-04-14

Rapportnummer: FOI-R--4250--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • materielstock
 • försvarsmateriel
 • försvarsanslag
 • insatsorganisation
 • försvarsprisindex
 • investering
 • avskrivning
 • balansräkning
 • resultaträkning.

Sammanfattning

Denna rapport kommer från SMI Ekonomi som är en del av projektet SMI. SMI är en del av FOI:s stöd till arbetet med den militärstrategiska inriktningen inom Försvarsmakten. Uppdragsgivare är Försvarsmaktens högkvarter (HKV). Rapporten är en kombinerad metod- och resultatrapport. Metoddelen utgår från en principiell modell framtagen inom FOI:s operationsanalytiska verksamhet vid HKV. Modellen försöker förklara hur Försvarsmaktens bestånd av försvarsmateriel, den s.k. materielstocken, utvecklas över tid. I studien har vi tillämpat modellen för att undersöka utvecklingen av materielstocken 1999-2014. Analysen pekar på en successiv reducering av Försvarsmaktens materielstock sedan år 1999. Med det realistiska antagandet att försvarsmateriel har en pris- och kostnadsutveckling som överstiger den allmänna prisutvecklingen, mätt med konsumentprisindex (KPI), har minskningen varit betydande. Det är alltså omöjligt att bibehålla en oförändrad materielstock och storlek på Försvarsmaktens organisation med realt oförändrade anslag som endast växer i takt med den allmänna inflationen. Som vi tidigare har visat har utvecklingen av styckkostnaderna för försvarsmateriel legat och kan förväntas ligga kraftigt över den allmänna prisutvecklingen. En oförändrad materielstock och därmed storlek på organisationen kan endast uppnås om försvarsanslagen höjs i takt med dessa kostnadsökningar. Om inte sådana anslagsökningar och/eller förändringar i Försvarsprisindex (FPI) ställs i utsikt av statsmakterna, bör Försvarsmakten i sin långsiktiga planering beakta behovet av att som utgångspunkt studera alternativ med reducerad materielvolym och en minskad insatsorganisation. Ett sådant grundalternativ framstår i historisk belysning som det mest realistiska.