Behov av stärkt säkerhet vid hantering och förvaring av smittämnen i Sverige. En jämförelse med regelverk i några europeiska stater och USA

Författare:

  • Roger Roffey

Publiceringsdatum: 2016-06-22

Rapportnummer: FOI-R--4279--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Säkerhet
  • biosecurity
  • biosafety
  • dual-use research of concern
  • DURC
  • CBRN.

Sammanfattning

Rapporten utgör en kortfattad sammanställning av det arbete som pågår inom flera EU-stater och USA för att stärka säkerheten vid verksamheter som hanterar och arbetar med farliga smittämnen eller toxiner mot bakgrund av det ökande terrorhotet mot Europa och globalt. Många länder har infört lagstiftning som omfattar stärkt säkerhet inom det biologiska området vilket framgår av en genomgång av några EU-staters regelverk i Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Tyskland samt även Schweiz vilka har studerats. Sverige har inte infört någon sådan lagstiftning men detta bör bli föremål för diskussion. En aspekt som har betonats internationellt är hur bedöma potentiellt riskfyllda forskningsprojekt inom de biologiska vetenskaperna s.k. "dual-use research of concern" och rapporten beskriver hur långt några EU-stater och USA kommit avseende system för översyn och rekommendationer. Rapporten pekar på behovet av att Sverige bör göra mer på detta område genom att bidra till vidare dialoger mellan myndigheter och akademi. Rapporten utgör också en redogörelse för det fortsatta arbetet kring säkerhet vid hantering och förvaring av farliga smittämnen och toxiner som initierades inom ramen för EU:s handlingsplan för CBRN. Detta fortsätter inom ramen för en nybildad grupp med representanter från sex europeiska stater bl.a. Sverige inom "European Biosecurity Regulators Forum" (EBRF).