Kris i samhället. En intervjustudie om samhällets krishanterares syn på begreppet kris i samhället

Författare:

 • Christoffer Wedebrand
 • Björn Nevhage
 • Misse Wester

Publiceringsdatum: 2016-09-13

Rapportnummer: FOI-R--4288--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kris
 • kris i samhället
 • definition
 • hot
 • brådska
 • avbrott
 • överraskning
 • osäkerhet
 • samhällsvärden
 • omfattning
 • samverkan

Sammanfattning

Inom det svenska krishanteringssystemet används flera olika centrala begrepp. Exempelvis extraordinära, allvarliga och särskilda händelser. Samt inte minst kris. Begreppen återfinns bland annat i juridiska föreskrifter som reglerar verksamheten för kommunala, regionala och centrala aktörer. På så vis kan de antas påverka vad dessa aktörer gör. I vissa fall vållar definitioner oreda. Men en god definition kan tänkas medföra positiva effekter för krisberedskapen. Genom att klargöra saker och ting. Vägleda aktörernas handlande. Samt hjälpa dem förstå varandra. I en tidigare studie undersökte Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebörden av ett centralt begrepp inom det svenska samhällets krisberedskap. Nämligen just kris i samhället. Föreliggande studie kan ses som en fortsättning på densamma. Huvudfokus ligger på att undersöka hur begreppet förstås av de offentliga aktörer vilka kan anses ha i uppdrag att hantera kriser i det svenska samhället. Studiens övergripande syfte är att finna kriterier som kan ligga till grund för en definition av begreppet. Ett syfte är dessutom att försöka ta ställning till kriterierna i fråga. I studien kombineras två skilda metoder. Dels en begränsad litteraturstudie, dels intervjuer som tolkas med hjälp av tematisk analys. På grundval av den tematiska analysens resultat förs en fördjupad diskussion.