Kris i samhället. En intervjustudie om samhällets krishanterares syn på begreppet kris i samhället

Författare:

 • Christoffer Wedebrand
 • Björn Nevhage
 • Misse Wester

Publiceringsdatum: 2016-09-13

Rapportnummer: FOI-R--4288--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kris
 • kris i samhället
 • definition
 • hot
 • brådska
 • avbrott
 • överraskning
 • osäkerhet
 • samhällsvärden
 • omfattning
 • samverkan

Sammanfattning

Inom det svenska krishanteringssystemet används flera olika centrala begrepp. Exempelvis extraordinära, allvarliga och särskilda händelser. Samt inte minst kris. Begreppen återfinns bland annat i juridiska föreskrifter som reglerar verksamheten för kommunala, regionala och centrala aktörer. På så vis kan de antas påverka vad dessa aktörer gör. I vissa fall vållar definitioner oreda. Men en god definition kan tänkas medföra positiva effekter för krisberedskapen. Genom att klargöra saker och ting. Vägleda aktörernas handlande. Samt hjälpa dem förstå varandra. I en tidigare studie undersökte Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebörden av ett centralt begrepp inom det svenska samhällets krisberedskap. Nämligen just kris i samhället. Föreliggande studie kan ses som en fortsättning på densamma. Huvudfokus ligger på att undersöka hur begreppet förstås av de offentliga aktörer vilka kan anses ha i uppdrag att hantera kriser i det svenska samhället. Studiens övergripande syfte är att finna kriterier som kan ligga till grund för en definition av begreppet. Ett syfte är dessutom att försöka ta ställning till kriterierna i fråga. I studien kombineras två skilda metoder. Dels en begränsad litteraturstudie, dels intervjuer som tolkas med hjälp av tematisk analys. På grundval av den tematiska analysens resultat förs en fördjupad diskussion.

Dela sidan