SAMÖ 2016 - samlade reflektioner kring planeringsprocessen

Författare:

  • Charlotte Ryghammar
  • Ester Veibäck

Publiceringsdatum: 2016-10-21

Rapportnummer: FOI-R--4294--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SAMÖ
  • tvärsektoriell övning
  • samverkansövning
  • övningsplanering
  • övningsprocess
  • övningsprojekt
  • övningsutvärdering

Sammanfattning

I november 2016 skulle MSB:s samverkansövning SAMÖ 2016 med ca 100 övningsdeltagande aktörer genomföras. Enheten för övning vid MSB, som under en tid särskilt fokuserat på att utveckla förutsättningar för lärande och utveckling efter övningar, anlitade i detta sammanhang FOI för att genomföra en processutvärdering med sådant fokus. MSB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och en stor mängd inblandade aktörer var på god väg i sina förberedelser när övningen mot bakgrund av flyktingsituationen ställdes in enligt beslut 2015-12-01. Åtgärden fick konsekvenser för vårt uppdrag som istället inriktades mot att omfatta lärdomar från planeringsprocessen generellt. Föreliggande rapport sammanfattar de erfarenheter och betraktelser som vi inom ramen för uppdraget samlat in, såväl före som efter beslutet om att övningen skulle ställas in. Underlaget utgörs av reflektioner från intervjuer med företrädare för projektgruppen och enkäter till representanter för övande organisationer, processtödjare och expertnätverk samt ett antal övningsutvärderingar. En rad utmaningar och framgångsfaktorer har framkommit i underlaget. Utifrån dessa har vi kunnat urskilja ett antal reflektioner kring en ändamålsenlig process, några exempel på reflektioner som framkommit i intervjuer/enkäter är: ? - För att säkerställa förankringen i deltagande organisationer kan åtgärder på politisk nivå eller annan högre ledningsnivå behöva vidtas. ? - Det behövs dialogskapande aktiviteter för att aktörerna ska lära känna varandras perspektiv och problem samt utvecklas i en gemensam process. ?- En förutsättning för deltagande bör vara kunskap om gemensamma grunder för ledning och samverkan.