Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

Författare:

 • Fredrik Lindgren
 • Kristoffer Darin Mattsson
 • Jessica Johansson

Publiceringsdatum: 2016-10-12

Rapportnummer: FOI-R--4295--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • frivilliga
 • frivillighet
 • skydd mot olyckor
 • krisberedskap
 • civilt försvar
 • frivilligorganisationer
 • trossamfund
 • ideella organisationer

Sammanfattning

Frivilliga insatser ger viktiga bidrag i det samlade arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Syftet med studien är studera hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras. Studien bygger i huvudsak på intervjuer med ovan nämnda aktörer. I studien ingår också en mindre nordisk utblick inom området. Den enskildes engagemang bottnar ofta i ett specifikt intresse eller kompetens samtidigt som de offentliga aktörernas behov är mer generella. Detta innebär behov av att organisera utbytet mellan frivilliga och offentliga aktörer på ett sätt som tar till vara olika specialkompetenser men samtidigt skapar förutsättningar att kunna hantera bredare uppgifter i samband med en kris eller händelse. Samtliga intervjuade frivilligaktörer lyfter fram att det är avgörande för engagemang och motivation att bli sedd, bekräftad och inkluderad. För att i framtiden kunna öka frivilligmedverkan är det viktigt att offentliga aktörer inkluderar frivilligaktörer i det förebyggande, förberedande och återställande arbetet. Det kan handla om att delta i övningsplanering, delta i gemensamma utbildningar och att medverka vid erfarenhetsanalyser efter inträffade händelser. Hantering av spontanfrivilliga är en uppgift där etablerade frivilligaktörer ofta har goda kunskaper och erfarenheter Det statliga stöd som ges för att stimulera frivilliginsatser inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och höjd beredskap bör tydligare än idag delas upp i olika potter knutna till specifika mål och syften. Offentliga aktörer bör utnyttja arbetet med återupptagen nationell försvarsplanering som ett medel för att nå ut till och engagera såväl redan befintliga frivilligaktörer som andra aktörer i samhället.