Scenariobaserad planering av civilt försvar inom energiområdet

Författare:

  • Daniel Jonsson
  • Bengt Johansson
  • Fredrik Lindgren
  • Ester Veibäck
  • Maria Bergstrand

Publiceringsdatum: 2017-03-02

Rapportnummer: FOI-R--4356--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • civilt försvar
  • energi
  • typfall
  • scenarier

Sammanfattning

Planering för civilt försvar har under de senaste åren åter prioriterats som en viktig uppgift för statliga myndigheter. Scenarier som speglar möjliga händelseförlopp kan här vara värdefulla verktyg att använda i planeringen. Syftet med denna rapport är att diskutera hur detta kan ske med utgångspunkt i energisektorns förutsättningar. I rapporten ges en konceptuell beskrivning av civilt försvar samt vilken roll energisektorn kan ha för att bidra till att det civila försvarets tre övergripande mål; värna civilbefolkningen, skydda samhällsviktiga funktioner och stödja Försvarsmakten. Förutsättningarna för såväl det civila försvarets planering som måluppfyllnad beror bl.a. på vilka hot, händelseutvecklingar och konfliktsituationer totalförsvaret ställs inför. I rapporten ges därför också en övergripande hotbild, som i ett planeringssammanhang kan konkretiseras och utvecklas till scenarier eller s.k. typfall. Scenariers roll för att hantera de osäkerheter som alltid finns i en planeringssituation diskuteras i rapporten. Scenarier kan ha olika syften och användas i olika sammanhang. För att scenarierna ska bli riktigt användbara behöver de anpassas efter dessa förhållanden. Scenarier för civilt försvar kan, i olika grad beroende på var i planeringen de ska användas och i vilket syfte, behöva innehålla beskrivningar av den säkerhetspolitiska kontexten, hur angreppet kan se ut, vilka effekter angreppet kan ha och vilken påverkan de har på olika samhällsfunktioner. De kan också, men inte självklart, innehålla beskrivningar av hanteringen av angreppets effekter och återuppbyggnaden av skadade system. I rapporten föreslås en metodik och lämpliga utgångspunkter för hur scenarier kan genereras för planering av civilt försvar. Metodiken innehåller fyra moment. Det handlar om att fördjupa och förtydliga hotbilden, att generera scenariobyggstenar, att formulera scenarier och slutligen att kvalitetssäkra scenarierna.