En försiktig balansgång Tysklands nya roll inom säkerhets- och försvarspolitiken

Författare:

 • Anna Sundberg
 • Eva Hagström Frisell

Publiceringsdatum: 2017-02-08

Rapportnummer: FOI-R--4399--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Tyskland
 • säkerhetspolitik
 • försvarspolitik
 • vitbok
 • NATO
 • EU
 • GSFP
 • Bundeswehr
 • personalförsörjning
 • materielförsörjning
 • försvarsbudget
 • försvarsreform.

Sammanfattning

Tyskland utgör Europas största ekonomi och har under de senaste åren också kommit att få en allt större betydelse för Europas säkerhet. Syftet med denna studie är att analysera tysk säkerhets- och försvarspolitik, inklusive militär utveckling, med fokus på ett urval teman som har varit särskilt framträdande i den tyska säkerhets- och försvarspolitiska debatten under 2016. Studien visar att Tyskland under 2016 har tagit flera steg för att kunna ta ett större ansvar inom säkerhets- och försvarspolitiken. I den nya vitboken för tysk säkerhetspolitik och framtida inriktning av försvarsmakten som antogs i juli 2016 betonas att Tyskland är berett att inta en betydande och ledande roll inom säkerhetspolitiken. Under 2016 har regeringen dessutom fattat en rad viktiga beslut för att anpassa den pågående tyska försvarsreformen till den nya säkerhetspolitiska situationen. Tyskland söker i första hand multilaterala arenor som EU och NATO för sin nya roll men även bilaterala samarbeten framhålls som viktiga komplement till den nationella förmågan. Samtidigt kan flera inrikes- och utrikespolitiska utmaningar skönjas för Tyskland som dels kan inverka på möjligheterna för landet att leva upp till de förväntningar som finns på tyskt engagemang för internationell säkerhet, dels slutförandet av de reformer som initierats för att stärka den tyska försvarsförmågan.