CBRN-hot från ickestatliga aktörer - Årsrapport 2016

Författare:

 • Magnus Normark
 • Anders Lindblad
 • Björn Sandström
 • Anna Karin Tunemalm
 • Per Wikström

Publiceringsdatum: 2017-05-03

Rapportnummer: FOI-R--4424--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ickestatliga aktörer
 • terrorism
 • bioterrorism
 • CBRN
 • hotbedömning
 • årsrapport

Sammanfattning

Denna årsrapport är producerad inom ramen för ett projekt som har till uppgift att bedöma det potentiella hotet för att ickestatliga aktörer ska använda kemiska-, biologiska-, radiologiska- eller kärnämnen (CBRN) för att orsaka negativa effekter i samhället. Årsrapporten syftar till att ge en övergripande beskrivning av relevanta inträffade händelser och information som berör sannolikheten att CBRN-ämnen utnyttjas av ickestatliga aktörer. Rapporten baseras uteslutande på information från öppna källor och omfattar ett urval av aktuella incidenter som skett under 2016, men utgör inte en fullständig genomgång av alla företeelser och uppgifter som kommit till projektmedlemmarnas kännedom. Dess primära syfte är att fylla en strategisk funktion genom att presentera en översiktlig sammanställning av relevanta händelser på årsbasis, utifrån vilken avvikelser och trender ska kunna identifieras över tid. Under året 2016 har oron för att terrorister ska använda sig av CBRN-ämnen påtagligt förstärkts och till del blivit en realitet i ljuset av frekventa rapporter om att Daesh använt kemiska ämnen i attacker mot bl.a. kurdiska och irakiska styrkor i norra Irak och i attacker i Syrien. Organisationen bedöms ha en förmåga att producera giftiga kemiska ämnen, inklusive senapsgas, som används i de områden där terrorgruppen strider. Sannolikheten för att den pågående kemiska krigföringen i Syrien och Irak ska avta är liten, då denna typ av krigföring även har använts av andra rebellgrupper och av den syriska regimen. Tvärtom är oron stor att Daesh har en intention att utveckla sin förmåga att använda CBRNämnen i konfliktområdet och att inspirera eller stödja denna form av attentat utanför konfliktområdet.