Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet - en strategisk faktors regionala betydelse.

Författare: Martin Goliath, Mattias Waldenvik, Fredrik Westerlund, Mike Winnerstig, Niklas Granholm, John Rydqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2017
Publiceringsdatum: 2017-06-13
Rapportnummer: FOI-R--4430--SE
Nyckelord: Taktiska kärnvapen, sub-strategiska kärnvapen, icke-strategiska kärnvapen, strategisk stabilitet, Europa, Nato, Ryssland
Keywords: Tactical nuclear weapons, sub-strategic nuclear weapons, non-strategic nuclear weapons, strategic stability, Europe, NATO, Russia
Sammanfattning: Den internationella utvecklingen leder till att flera aktörer ser en större säkerhetspolitisk osäkerhet, inte minst i Europa. Det påverkar även kärnvapendimensionen. Den strategiska kärnvapenbalansen stormakterna emellan förändras långsamt. Det finns osäkerheter om hur till exempel missilförsvar och rustningskontrollregimer påverkar den strategiska nivån. Samtidigt vidtar ett antal aktörer åtgärder för att diversifiera sina arsenaler och öka förmågan hos en rad "sub-strategiska" system. Det är vapen med kort till medellång räckvidd som är ämnade att både kunna användas politiskt och påverka operativa överväganden under pågående krig. I Europa är det Ryssland som driver utvecklingen genom att ge en mer framträdande roll åt dessa vapen. För den ryska försvarsmakten är sub-strategiska kärnvapen också ett sätt att kompensera för luckor i den konventionella förmågan. Denna rapport analyserar implikationerna av att sub-strategiska kärnvapen åter får ökad betydelse i Europa. En huvudfråga är hur den militäroperativa nivån påverkas även om kärnvapen inte skulle komma att användas. Syftet är att bättre förstå hur en ny kärnvapenera påverkar Sveriges försvar och säkerhet idag och i framtiden. Kunskap om hur kärnvapen och doktriner för användning utvecklas kommer att utgöra en central del i den fortsatta utvecklingen av Sveriges försvarsförmåga.
Abstract: The global strategic balance is in flux and the security situation in Europe has worsened as a result of Russian aggression. Uncertainties about the future of security has also meant a renewed focus on nuclear weapons. The balance of the strategic arsenals is slowly evolving. The impact of missile defence and the demise of key arms control regimes is a concern in some capitals. At the same time some nuclear weapons states, notably Russia, has put increased emphasis on sub-strategic nuclear weapons. Like all nuclear weapons they have a political role, but if used they are intended for tactical or operational targets coupled to enemy forces, rather than urban centers or other value targets. For Russia they also have a role in compensating for gaps in conventional capability. This report deals with the strategic and military implications of sub-strategic arsenals in Europe. A key question which is addressed is how military operations are affected by the increasing capabilities of Russia. Even if used only in a deterrent role they will affect operational planning in the broader European theatre. This means they will also affect Sweden's security calculus. For the sake of future long-term defence planning and national strategy the question needs more attention.