Försvarsmaktens studier i framtiden

Författare:

  • Jan Frelin

Publiceringsdatum: 2017-08-28

Rapportnummer: FOI-R--4432--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Systemanalys
  • Konceptutveckling
  • CD&E
  • SPL
  • Multimetodintegrering
  • Studier
  • Försvarsmaktsstudier
  • Operationsanalys
  • Metod

Sammanfattning

FOI har fått i uppdrag att belysa behovet av en förnyad studiehandbok, och föreslå hur en sådan kan utformas. Slutsatser - H Stud från 2007 har brister och är därmed inte tillfyllest. Den uppfattas inte ge tillräcklig vägledning. Den omhändertar inte heller konceptbegreppet vilket tillkommit eller ökat i betydelse sedan H Stud tillkomst. - Inget av de i förstudien analyserade ramverken bedöms vara tillräckligt för att hantera alla typer av studieproblem. - De handlingsalternativ som behandlas i förstudien, förutom ett nytryck av H Stud, är "Enhetlighet" (som innebär att ett nytt ramverk för studier utvecklas) och "Pluralism" (som innebär att en ny studiehandbok utvecklas med förslag på två eller tre ramverk att använda situationsanpassat) - Det handlingsalternativ för studiehandboken som värderats högst är alternativet Pluralism, eftersom det alternativet är mest anpassningsbart till olika studieuppgifter och bedöms omfatta mindre utvecklingsrisker. - Den viktigaste faktorn för ett lyckat resultat av en studie är studiegruppens sammansättning, valet av ramverk har inte samma påverkan. - Dagens studier bedöms ha utmaningar med att hantera ekonomiska faktorer och osäkerheter. - Vid utformningen av en studiehandbok är det viktigt att komma bortom påpekanden om vad som är viktigt, det måste finnas vägledningar om hur dessa utmaningar ska hanteras. Rekommendation En översyn av H Stud rekommenderas. Det beror på de svagheter som identifierats i den nuvarande utgåvan, där de viktigaste är svagheten vid hanteringen av konceptuella faktorer, osäkerheter, och endimensionella alternativjämförelser (kapitel 5.1), samt en viss otydlighet vad gäller omsättningen till praktiskt studiearbete (kapitel 4). Den nuvarande situationen för studier, där H Stud och konceptutveckling konkurrerar om studierna utan tydliga riktlinjer, bedöms inte heller vara tillfredsställande. Vad gäller valet av handlingsalternativ för en ny studiehandbok rekommenderas alternativet Pluralism. Alternativ Enhetlighet bedöms också vara godtagbart, men kräver en större utvecklingsinsats och där det finns en risk att inte kunna uppnå en enhetlig metod för olika typer av studieuppdrag.