Jämställdhetsintegrering i MSB:s samverkanskonferenser

Författare:

 • Helene Lackenbauer
 • Nima Khodabandeh

Publiceringsdatum: 2017-06-12

Rapportnummer: FOI-R--4435--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Jämställdhetsintegrering
 • genus
 • gender
 • jämlikhet
 • krishantering
 • samverkanskonferenser
 • samordning
 • lägesbild
 • samhällets säkerhet
 • MSB
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sammanfattning

MSB har liksom andra myndigheter en skyldighet att bedriva ett aktivt arbete för att integrera jämställdhetsperspektivet i all sin verksamhet. Detta gäller även vid samordning och samverkan med andra myndigheter och aktörer. För att få en samlad kunskap om hur och i vilken grad genus- och jämställdhetsperspektiv beaktas inom ramen för de nationella samverkanskonferenserna har denna studie genomförts på ett urval av samverkanskonferenserna, perioden 2014-2016. Den har resulterat i en rad rekommendationer. Analysen visar att MSB har goda förutsättningar att jämställdhetsintegrera. Myndigheten har en relevant policybas och plan för sin jämställdhetsintegrering. Dessutom pågår det redan en rad olika processer på området. Aktörerna som deltar i samverkanskonferenserna är positiva till att integrera ett genusperspektiv och de bedriver eget jämställdhetsarbete. MSB:s personal anser att jämställdhetsintegrering är viktigt för att verksamheten skall komma hela befolkningen till del på lika villkor. MSB har dock tre huvudutmaningar: För det första har MSB inte befogenhet att bestämma vem som deltar i samverkanskonferenserna, d.v.s. antalet män respektive kvinnor. För det andra kan inte MSB påverka hur andra myndigheter jämställdhetsintegrerar eller utbildar sin personal. För det tredje saknas det konkreta metoder och verktyg för att integrera genusperspektivet i konferenserna.