Målutvärdering av Försvarsmaktens förändrade militära grundutbildning

Författare:

  • Juuko Alozious
  • Peter Bäckström

Publiceringsdatum: 2017-07-05

Rapportnummer: FOI-R--4443--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Militär grundutbildning
  • utvärdering
  • måluppfyllelsemodell

Sammanfattning

Från den 1 januari 2016 förändrades upplägget av den frivilliga militära grundutbildningen i Försvarsmakten. Förändringen innebar i huvudsak att grundutbildningen för rekryter förlängdes, i och med att befattningsutbildningen övergick till att bli en del av rekrytens grundutbildning, istället för att vara en del av rekrytens framtida anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Godkända rekryter kan nu anställas först efter att de genomfört den förlängda utbildningen. Syftet med denna rapport var att utveckla en modell för utvärdering av den förändrade grundutbildningen utifrån de utfallsmål som formulerades på politisk nivå, samt att genomföra en begränsad målutvärdering utifrån dessa. Utgångspunkten var de förslag som lämnades av 2014 års Försvarsberedning. Målen som låg till grund för den förändrade militära grundutbildningen i Försvarsmakten identifierades utifrån relevant dokumentation och validerades genom att intervjua nyckelpersoner som varit del av de processer som ledde fram till förändringen. Utvärderingen har på så vis varit avgränsad till att omfatta de utfallsmål som identifierades: o En större andel av dem som påbörjar militär grundutbildning ska slutföra hela grundutbildningen (inklusive GMU, befattningsutbildning och förbandsutbildning) o Grundutbildningen kan genomföras på ett mer rationellt sätt, delvis som ett resultat av en förändrad arbetstidsreglering o Samövning inom större förbandsenheter har blivit en tydligare del av utbildningsupplägget Den övergripande slutsatsen från den utvärdering som genomfördes var att det nya upplägget på militär grundutbildning i Försvarsmakten uppvisar en god måluppfyllnad gentemot dessa utfallsmål. Givet ett antagande om oförändrade utbildningsvolymer har den sammanhållna grundutbildningen sannolikt medfört en snabbare tillförsel av befattningsutbildad och samövad personal, och därmed en snabbare höjning av krigsförbandens förmåga än vad som hade varit möjligt inom ramen för hur utbildningen bedrevs i det tidigare utbildningsupplägget. Viktiga förklaringar till de positiva resultaten är att rekryternas beslut om anställning nu görs efter att de genomfört hela den militära grundutbildningen, samt att det nu tycks finnas en ökad tydlighet kring tidsomfattning och utbildningsinnehåll. Det förändrade upplägget på utbildningen tycks också ha lett till att utbildningen kan bedrivas på ett mer rationellt sätt. Det datamaterial som legat till grund för de målutvärderingar som presenterades i denna rapport har varit av begränsad omfattning, och det gör att slutsatser kring måluppfyllnad måste dras med viss försiktighet. Försvarsmakten behöver därför gå vidare med utvärderingen i en större skala i takt med att data som beskriver utfallet från det första året med den sammanhållna militära grundutbildningen blir tillgängligt.