Fem dimensioner av tröskelförsvar

Författare: Robert Dalsjö
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2017
Publiceringsdatum: 2017-10-31
Rapportnummer: FOI-R--4458--SE
Nyckelord: försvarspolitik, försvarsplanering, säkerhetspolitik, begrepp, begreppsanalys, tröskel, tröskelförsvar, tröskelförmåga, avskräckning
Keywords: defence policy, defence planning, security policy, concept, analysis of concepts, threshold, threshold defence, threshold capabilities, deterrence
Sammanfattning: Studien fokuserar på de betydelser som det i försvarssammanhang och i olika styrdokument vanligt förekommande ordet "tröskel" kan ha. Syftet är att klarlägga möjliga betydelser och dimensioner av tröskelbegreppet för att skapa konceptuell klarhet och en begreppsapparat som kan vara till hjälp vid överväganden om möjliga konkreta åtgärder för att öka svensk tröskelförmåga. Trots att termen på senare tid har blivit mycket vanlig i olika styrdokument och kan ses som något av ett modeord så verkar det inte finnas samsyn om vad det betyder eller hur det ska tolkas. Studiens utgångspunkt är främst två uppmärksammade FOI-studier om svenskt tröskelförsvar, samt andra relevanta dokument. Från denna grund utforskas sedan olika möjliga tolkningar av begreppet, varpå ett analytiskt ramverk skisseras innehållande olika underbetydelser av termen tröskel. Studiens huvudresultat är att likhetstecken inte bör sättas mellan begreppen "tröskel" och "avskräckning" trots att detta ofta görs. I stället är det mer fruktbart att se tröskelbegreppet som innehållandes fem överlappande dimensioner: avskräckning, försvar/hinder, markör, larmklocka och snubbeltråd.
Abstract: This study focusses on the term "threshold", which has become something of a buzzword within the Swedish defence sector in recent years, and explores its possible meanings. The objective is to create greater conceptual clarity and to sketch an analytic framework that might be useful in considering and evaluating measures to strengthen the military defence capabilities of small states. Using two recent FOI-studies on the threshold concept in relation to Sweden's defences as the point of departure, the study explores the possible interpretations or aspects of a "threshold" in the context of the military defence of a small state against a stronger aggressor. The main conclusion is that it is too simplistic to equate "threshold" with "deterrence" and that it is useful to consider threshold as having five dimensions: deterrence, defence/obstacle, marker, alarm-bell, and trip-wire.