Militärteknik i ett tjugoårigt perspektiv. Underlag till Försvarsmaktens Perspektivstudie 2017

Författare:

  • Göran Kindvall
  • Åke Wiss

Publiceringsdatum: 2017-11-30

Rapportnummer: FOI-R--4462--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • perspektivstudie
  • militär teknik
  • teknikutveckling

Sammanfattning

Föreliggande rapport har tagits fram inom ramen för FOI-projektet Stöd till militärstrategisk inriktning (SMI) och är en sammanställning av teknikområden med framtida militär relevans. Syftet med rapporten är att lämna underlag till Försvarsmaktens perspektivstudie. Författarna är anställda på FOI och är antingen experter eller personer med lång erfarenhet inom respektive område. Rapporten redovisar i kortform ett antal utvalda teknikområden som företrädare för perspektivstudien identifierade som intressanta och relevanta i ett 20-årigt tidsperspektiv. Grunden för urvalet var att tekniken skulle kunna vara förbandssatt inom en tjugoårsperiod. Rapportunderlaget är framtaget främst för att kunna användas i spel och seminariediskussioner om militärteknik inom Försvarsmaktens perspektivstudie under 2017.