Utveckling av systemförmåga - prognos

Författare:

 • Sanna Aronsson
 • David Bergström
 • Mats Dalenbring
 • Sinna Lindquist
 • Robert Malmqvist
 • Kianoush Rahmati
 • Ove Steinvall
 • Rogier Woltjer

Publiceringsdatum: 2018-08-20

Rapportnummer: FOI-R--4485--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • adaptiva system
 • framtida flygplanssystem
 • laserteknik
 • människa-maskin teaming
 • människans roll
 • passiva elektrooptiska system
 • radarsignaturer
 • radarsystem systemförmåga

Sammanfattning

I och med att teknikutvecklingen inom vissa områden går mycket fort och forskningens bidrag till denna är nödvändig, finns det anledning att belysa forskningsfronten för viktiga teknikområden samt undersöka metoder för värdering av de militära förmågor som tekniken förmodas ge i framtiden. FoT-projekt Utveckling av systemförmåga är ett nytt projekt inom det nya forskningsprogrammet FoT Flygsystem, med fokus på att studera metoder för taktikutveckling, dvs. taktik och stridsförmåga i framtiden, kopplat till teknik och människans roll i systemet. Projektet har under 2017 i huvudsak ägnat sig åt omvärldsbevakning, exempelvis genom deltagande i RED-UAS (konferens) där övervägande delen av de presenterade vetenskapliga artiklarna handlade om automatiserad navigation, styrning av UAS:er och systemoptimering, deltagande i NATO-grupp HFM-247 "Human-Autonomy Teaming: Supporting Dynamically Adjustable Collaboration" som fokuserar på frågor gällande samarbete mellan människor och autonoma system med målet att öka effektiviteten av operationer genom flexibla och robusta "human-autonomy teams", deltagande i NATO Specialist meeting on Autonomy from a systems perspective samt vid en observation under ett Human-Autonomy Teaming Live Virtual & Constructive (LVC)-experiment i Wales som brittiska Dstl (Defence Science and Technology Laboratory) anordnade. Vidare har projektet genomfört en sammanställning av relevanta teknik- och forskningsområden som presenteras i denna rapport. Syftet med Utveckling av systemförmåga - prognos är att skapa en beskrivning och prognos av utvecklingen inom utvalda områden som sensorer, plattformar, vapen och (insats-)ledning baserat på vad som diskuteras i forskningsvärlden. Prognosen är en framåtblickande sammanställning av forskning om utvalda system- och teknikområden samt människans roll i relation till dessa. De utvalda system- och teknikområdena är: Framtida flygplanssystem (2045), Adaptiva/agila system, IRsensorer, Radarsystem, Laser och tillhörande systemförmågor i framtida flygtillämpningar, Framtida radarsignaturer och Human-Autonomy Teaming. Denna rapport ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla metoder för att (ut-) värdera systemförmågor (system och system av system) och människans roll i relation till systemet samt den förmåga den ger Försvarsmakten, och/eller motståndaren.