Den dubbla karriären. Att kombinera tjänstgöring som tidvis tjänstgörande soldat med ett civilt yrke

Författare:

  • Per Wikberg
  • Charlotte Stenius
  • Magdalena Granåsen

Publiceringsdatum: 2019-06-27

Rapportnummer: FOI-R--4538--SE

Sidor: 88

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Karriär
  • Avgångar
  • Rekrytering
  • Sociala kontraktet
  • Deltidsanställd soldat
  • GSS/T

Sammanfattning

Mot bakgrund av att många tidvis anställda sjömän och soldater (GSS/T) valde att avbryta sin anställning innan kontraktstidens slut genomfördes FoT-projektet "Longitudinell studie av GSS/T under perioden 2015-2017. Projektet har gått ut på att förstå hur personalkategorin GSS/T utvecklas och förändras över tid. Projektet syftade till att skapa en förklaringsmodell för hur individerna i GSS/Tkategorin utvecklas med avseende på bakomliggande påverkansfaktorer och personliga förutsättningar. Projektet har jobbat i två delvis parallella spår; en litteraturstudie och det iterativa arbetet med att ta fram och slutligen testa en förklaringsmodell med tillhörande datainsamlingsinstrument. Litteraturstudien visade på några viktiga insikter. Karriären är en succesivt utforskande och personlighetsutvecklande process. Relationen mellan Försvarsmakten och dess soldater ska ses som ett socialt kontrakt som förutsätter en balans i det ömsesidiga utbytet. Processen att initiera en karriärväxling eller ett avslut ska ses som en beslutsprocess där det finns två generella händelseförlopp. Det ena förloppet härrör från en succesiv insikt att Försvarsmaktens värderingar, målsättningar m.m. inte stämmer överens med vad individen står för. Det andra förloppet härrör från mer eller mindre oväntade händelser som för individen försvårar ett fortsatt engagemang. Slutligen visar genomgången av relevanta militära studier på att dessa resultat generellt överensstämmer med resultaten från civila studier. Grundstrukturen i den framtagna modellen testades i ett avslutande skede med hjälp av ett underlag från en relativt stor och representativ andel av Försvarsmaktens soldater som är anställda som GSS/T. Resultatet från testet visade en hög överenstämmelse mellan förklaringsmodell och insamlad data. Resultatet visade även på två övergripande händelsekedjor som över tid påverkar hur och när en soldat avslutar sitt kontrakt. Den ena händelsekedjan har sitt ursprung i klassiska HR-frågor relaterade till formella anställningsförhållanden. Den andra händelsekedjan har sitt ursprung i hur individen tidigt formar motiv till att vilja bli soldat där familj och närmsta vänner är av central betydelse. I en avslutande diskussion redogörs implikationerna från projektets resultat avseende: A) Processen att välja soldat karriären, vilket innefattade principerna för hur Försvarsmakten bemannar sina förband, att antagningsprövning genomförs av en annan myndighet samt marknadsförings- och rekryteringsåtgärder. B) Processen att avsluta soldat karriären, viket innefattade Beslutsprocessens karaktär, jämställdhet och avslut, samarbetet mellan Försvarsmakten och civila arbetsgivare samt klassiska HR-faktorer. C) Behovet av mer information vilket innefattade värdet av longitudinella studier.