Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret

Författare:

 • Matilda Olsson
 • Charlotte Ryghammar
 • Jenny Lundén

Publiceringsdatum: 2017-12-21

Rapportnummer: FOI-R--4551--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • näringsliv
 • totalförsvar
 • höjd beredskap
 • civilt försvar
 • krisberedskap
 • privatoffentlig samverkan
 • samhällsviktig verksamhet
 • redundans
 • dialog
 • finansiering
 • engagemang
 • incitament

Sammanfattning

De senaste decenniernas strukturförändringar har bidragit till att samhällets beroende av näringslivets resurser har ökat för att klara av kriser i vardagen såväl som större samhällsstörningar och höjd beredskap. För de intervjuade företagen är frågor som rör omfattande samhällskriser och krig, eller vilken roll just deras företag skulle spela under sådana situationer, inte någonting som ingår i det dagliga arbetet. Deras fokus ligger på att utveckla sina verksamheter för att stå sig i den ofta hårda konkurrensen på marknaden. Störningar hanteras oftast utifrån en mer kortsiktig horisont och fokuserar på företags- och branschspecifika perspektiv. Företagen anser dock att frågorna om samhällskriser och totalförsvar är viktiga när de presenteras för dem och de resonerar kring ansvar och roller på en övergripande nivå. Samtidigt anser de inte sig kunna ge djuplodade och detaljerade svar då frågorna inte varit aktuella under lång tid. Vad gäller företagens syn på roller och ansvar vid samhällskris och krig, är den generella bilden som framkommer att de ser det som statens roll och ansvar att ombesörja fundamentala strukturer såsom organisation, styrning, uppföljning och finansiering. Det är med andra ord statliga aktörer som förutsätts skapa förutsättningar för näringslivet att medverka både i hanteringen av samhällskriser och vid höjd beredskap. Företagen ser det inte som sitt ansvar att tillhandahålla redundans och beredskap. Deras planering för eventuella störningar i sina verksamheter har ett internt fokus som förutsätter att samhället i övrigt fungerar utan störningar. Ansvaret att förebygga och hantera större samhällsstörningar i grundläggande funktioner som levererar elektricitet, drivmedel, kommunikation och kommunaltekniska tjänster ligger enligt företagen på offentliga aktörer. Givet att staten skapar förut-sättningar för näringslivet att delta i planering och hantering av såväl kriser som höjd beredskap, utrycker företagen en vilja att ta ett samhällsansvar och åta sig en roll. Denna roll behöver dock arbetas fram i dialog mellan näringslivet och statens aktörer. Företagen sätter ord på en rad förväntningar, utmaningar och behov likväl som möjligheter och potential för att stärka näringslivets framtida roll och medverkan i totalförsvaret. Totalt har författarna identifierat 13 punkter som belyser dessa perspektiv, som i sin tur kan delas in i följande tre kategorier: 1. Fundamentala beståndsdelar 2. Brister i befintliga strukturer 3. Grundläggande förutsättningar och framtida potential Författarna menar vidare att parametrar som tydlighet och stringens, kommunikation, incitamentsstrukturer, tidsperspektiv och folkförankring kopplat till total-försvaret måste omhändertas i det fortsatta arbetet för att nå ett lyckat resultat.