Still a long way to go: A review of the implementation of UNSCR 1325 by United Nations peacekeepers in Mali

Författare:

 • Eva Hagström Frisell
 • Helene Lackenbauer

Publiceringsdatum: 2018-02-20

Rapportnummer: FOI-R--4573--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • MINUSMA
 • Mali
 • FN:s säkerhetsrådsresolution 1325
 • kvinnor
 • fred och säkerhet
 • FN
 • DPKO
 • genus
 • väpnad konflikt
 • jämställdhet

Sammanfattning

I denna studie utvärderas MINUSMA:s genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Studien visar att det är en lång väg kvar innan alla delar av resolutionen är implementerad. Även om de grundläggande förutsättningarna finns behöver mycket förbättras för ett framgångsrikt genomförande. Studien visar att MINUSMA behöver förbättra balansen mellan antalet män och kvinnor i den militära personalen och öka personalens medvetenhet om säkerhetsrådsresolution 1325 i den maliska kontexten. MINUSMA behöver också integrera resolutionens målsättningar om skydd av kvinnor och flickor, samt kvinnors deltagande i planeringen och genomförandet, vid militära operationer. Det försämrade säkerhetsläget utgör vidare ett hot mot genomförandet av resolutionen, eftersom det finns en risk att terroristbekämpning blir MINUSMA:s huvuduppgift. Detta skulle innebära att andra målsättningar, som skydd av kvinnor och flickor, blir sekundära. MINUSMA har även en rad militära utmaningar som påverkar implementeringen av resolutionen, bland annat det begränsade antalet soldater i operationsområdet, bristen på stödresurser och den låga kompetensnivån inom vissa staters militära förband. Därtill behöver den militära komponentens behov av transport, eskort och logistik prioriteras. För att MINUSMA ska kunna uppfylla målen i säkerhetsrådsresolution 1325 är det nödvändigt att den militära komponentens grundläggande förmåga stärks och att resolutionen - tillsammans med skyddet för civila - behåller sin centrala ställning i MINUSMA:s mandat.