NCS3 2016 - Verksamhetsrapport

Författare:

  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2018-03-05

Rapportnummer: FOI-R--4575--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • NCS3
  • industriella informations- och styrsystem
  • industriella kontrollsystem
  • kritisk infrastruktur

Sammanfattning

Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3) är en del av ett program hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att stärka säkerheten i de system som utgör kritisk infrastruktur. Det arbete som utförs inom NCS3 regleras via uppdrag från MSB. I denna rapport sammanfattas de uppdrag som överenskommits under 2016. Genom 2016 års överenskommelser har 16 uppdrag utförts under perioden 2016- 2017. Dessa uppdrag har utförts av avdelningarna Försvarsanalys respektive Ledningssystem på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Uppdragen omfattade bland annat fem studier och fem kurstillfällen, samt medvetandehöjande aktiviteter såsom föredrag.