Analysstöd för värdering av förmåga till situationsanpassad ledning och samverkan - Del B: Mallar

Författare:

  • Jiri Trnka
  • Johan Nordström
  • Per-Anders Oskarsson
  • Björn J E Johansson

Publiceringsdatum: 2018-04-11

Rapportnummer: FOI-R--4581--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ledning
  • Samverkan
  • Analysstöd
  • Värdering
  • Krisberedskap
  • Krishantering

Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett analysstöd som kan användas för att värdera förmågan till situationsanpassad ledning och samverkan. Avsikten med analysstödet är att det ska kunna användas för att beskriva den nuvarande förmågan till situationsanpassad ledning och samverkan, vilket i sin tur kan användas som en utgångspunkt för vidareutveckling av en eller flera aktörers gemensamma förmåga till situationsanpassad ledning och samverkan. Analysstödet består av två delar i två separata dokument, vägledning (detta dokument) och mallar. Syftet med mallarna är att underlätta den praktiska tillämpningen av analysstödet. Analysstödet är baserat på ett människa-teknik-organisationssynsätt, vilket innebär att såväl tekniska som mänskliga och organisatoriska aspekter beaktas vid användning av analysstödet. Utgångspunkten för detta synsätt är insikten att en verksamhet inte kan analyseras och utvärderas utan att hänsyn tas till faktorer som återfinns i den organisation som personalen arbetar, i den metodik som personalen följer och i de tekniska system som används. Analysstödet organiseras utifrån tre olika perspektiv: ett processorienterat perspektiv, ett förmågeperspektiv och ett bemanningsperspektiv.