CBRN-hot från ickestatliga aktörer - Årsrapport 2017

Författare:

 • Magnus Normark
 • Anders Lindblad
 • Stina Holmgren Rondahl
 • Anna Karin Tunemalm
 • Per Wikström

Publiceringsdatum: 2018-04-04

Rapportnummer: FOI-R--4583--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ickestatliga aktörer
 • terrorism
 • kriminalitet
 • bioterrorism
 • CBRN
 • hotbedömning
 • årsrapport

Sammanfattning

Denna årsrapport är producerad inom ramen för ett av Försvarsdepartementets anslagsprojekt, vilket har till uppgift att bedöma hotet från ickestatliga aktörers användning av kemiska-, biologiska-, radiologiska- eller kärnämnen (CBRN) för att orsaka negativa effekter i samhället. Rapporten syftar till att ge en övergripande beskrivning av relevanta inträffade händelser och information som berör sannolikheten att CBRN-ämnen utnyttjas av ickestatliga aktörer. Jihadistiska terrororganisationer i Irak och Syrien har under de senaste åren utgjort den största källan till oro för att giftiga ämnen ska användas i terrorattentat. Under 2017 har dessa dock förlorat territorium och resurser som en följd av den militära offensiv som bedrivits mot grupperna. Detta har fått till följd att antalet rapporterade attacker med giftiga kemikalier från dessa grupper i konfliktområdet successivt minskat under året. Det är dock sannolikt att intresse och drivkrafter för att använda denna typ av vapen kvarstår vilket innebär att risken för att detta tar sig uttryck i attentat mot västländer därmed fortfarande finns kvar. Ett exempel på detta är det attentatsförsök som avslöjades i Sydney i juli där två personer med stöd och vägledning från Daeshs medlemmar i Syrien utvecklade en förmåga i syfte att sprida svavelväte mot okänt mål. Liksom tidigare år har även 2017 präglats av att olika former av farliga ämnen använts i antagonistiska syften runt om i världen. Exempel på detta är ett dramatiskt ökat antal attacker med frätande ämnen i Storbritannien samt regelbundet förekommande hot om användning av toxiska ämnen som spelar på den allmänt utbredda rädsla som finns för dessa.