Värnplikt och utfall på den civila arbetsmarknaden. En systematisk litteraturstudie

Författare:

  • Peter Bäckström

Publiceringsdatum: 2018-05-03

Rapportnummer: FOI-R--4584--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • värnplikt; militärtjänstgöring; arbetsmarknaden; arbetsmarknadsutfall; naturliga experiment

Sammanfattning

Denna systematiska litteraturstudie presenterar en sammanställning av resultat från studier som utvärderar effekter av värnpliktsutbildning på individers utfall på den civila arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Genomgången är avgränsad till vetenskapliga studier som använder särskilda metoder baserade på så kallade naturliga experiment för att hantera de metodmässiga utmaningar som kommer av att värnpliktiga redan i utgångsläget tenderar att vara en positivt selekterad grupp. Studierna som ingår i sammanställningen finner att värnpliktsutbildning kan medföra både positiva och negativa utfall på den civila arbetsmarknaden. I Sverige tycks särskilt en längre befälsutbildning ha medfört positiva arbetsmarknadsutfall i form av en högre sannolikhet för innehav av en civil chefsposition och benägenhet för högre studier efter genomförd värnplikt. Samtidigt tyder andra analyser på att den svenska värnpliktsutbildningen som sådan kunde medföra negativa utfall för individer från en lägre socioekonomisk bakgrund. I Danmark tycks värnpliktsutbildningen överlag vara förknippad med negativa arbetsmarknadsutfall, särskilt för individer med goda mönstringsresultat. Möjliga förklaringar som lyfts fram i studierna utgår generellt från att värnplikt leder till ett försenat inträde på arbetsmarknaden och en uppskjuten högre utbildning. Dessa negativa effekter tycks dock delvis ha motverkats av att de individer som genomförde en längre befälsutbildning under den svenska värnplikten förvärvade ledarskapsegenskaper som var till nytta i det civila arbetslivet. Fördelningen av svenska värnpliktiga till befälsutbildning samvarierade dock i hög grad med den värnpliktiges sociala bakgrund, vilket eventuellt kan förklara skillnader i utfall mellan olika grupper av värnpliktiga. Studierna lyfter även fram att det sociala sammanhang som den värnpliktige hamnade i under värnplikten kunde påverka den enskildes beteenden och attityder i både negativ och positiv riktning. Sammantaget finns det dock få studier som studerar sambandet mellan värnplikt och arbetsmarknadsutfall i de nordiska länderna, vilket gör att slutsatser måste dras med viss försiktighet.