Operationer i cyberdomänen - En inventering av svensk forskning

Författare:

  • Henrik Karlzén
  • Helena Granlund
  • Mikael Wedlin

Publiceringsdatum: 2018-06-13

Rapportnummer: FOI-R--4594--SE

Sidor: 175

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • operation
  • cyberdomän
  • inventering
  • säkerhet
  • forskningsområde
  • nyckelord

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en inventering av de fem senaste årens forskning om operationer i cyberdomänen som utförts av svenska organisationer. Forskningsområdet rör antagonistiska hot mot datorer i nätverk. Inventeringen baserades på en analys av de 883 forskningsartiklar som identifierades genom databassökning i Scopus. De organisationer som författat artiklarna utgörs av tre forskningsinstitut, fyra företag samt 22 universitet och högskolor. Hälften av organisationerna har författat under 25 artiklar vardera, medan resterande producerat 27-215 artiklar var. 108 artiklar utgör resultat av samarbeten mellan två till fyra av de svenska organisationerna. Vidare har en dryg tredjedel av artiklarna någon annan än en svensk organisation som huvudförfattare. Området delades in i 38 delområden och genom en jämförelse med tidigare inventeringar identifierades vissa av delområdena som nya eller växande. Här märks framförallt sakernas internet, trådlösa sensornätverk, cyberfysiska system, resursbegränsade enheter, molnet, virtualisering, positionsinformation, kultur, sociala nätverk, cybermobbning, artificiell intelligens, anomalidetektering, lägesuppfattning och nätfiske. Utöver artiklarna studerades också organisationernas egna forskningspresentationer, vilket delvis gav en annan bild. En särskild jämförelse mellan FOI:s forskning och de andra organisationernas forskning gjordes också. Tydligast är att FOI, till skillnad från de flesta andra har ett klart militärt fokus samt att FOI:s artiklar i första hand rör administrativa skydd och tekniska skydd som intrångsdetektering och lägesuppfattning, men inte kryptografi, biometri, hårdvarunära aspekter eller forensik. Slutligen föreslås att utvecklingen följs närmare genom att denna typ av inventering görs ofta samt att en liknande inventering utförs för internationell forskning.