Vart tog pengarna vägen? - Försvarsprisindex och dess effekt på anslagen för försvarsmateriel

Författare:

  • Peter Nordlund

Publiceringsdatum: 2018-11-21

Rapportnummer: FOI-R--4629--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsprisindex
  • FPI
  • prisutveckling för försvarsmateriel
  • försvars-specifik inflation
  • kostnadsutveckling för försvarsmateriel.

Sammanfattning

Försvarsprisindex (FPI) syftar till att kompensera Försvarsmakten för pris- och löneförändringar på resurser som används i Försvarsmaktens verksamhet. I föreliggande rapport fokuserar vi på de förändringar i försvarsprisindex (FPI) som genomfördes från år 2012 efter riksdagsbeslut enligt förslag från Finans-departementet. Förändringarna avsåg anslagen för försvarsmateriel. Det nu tillämpade FPI uppvisar, enligt rapporten, en låg följsamhet till Försvarsmaktens faktiska pris- och löneutveckling vad avser försvarsmateriel. I analysen konstateras att dessa förändringar sedan införandet medfört att anslagen för försvarsmateriel för år 2018 är 2,5 miljarder kr lägre än vad de annars skulle ha varit. Förändringarna har totalt sedan införandet medfört att anslagen minskat med 8,7 mdkr under perioden 2012-2018. Effekterna av bytet av principer för beräkningar av FPI har härigenom också reducerat stora delar av de anslagsökningar som Försvarsmakten erhöll i försvars-beslutet från 2015 avseende perioden år 2016-20. Analyserna leder fram till slutsatsen att det finns starka skäl för att se över konstruktionen av FPI i allmänhet och FPI för försvarsmateriel i synnerhet för att öka följsamheten till Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar.