Kostnadsutveckling för försvarsmateriel - inflation eller bättre prestanda?

Författare:

  • Nima Khodabandeh
  • Peter Nordlund
  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2018-10-19

Rapportnummer: FOI-R--4634--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kostnadsutveckling
  • prisutveckling
  • inflation
  • prestanda
  • kvalitet

Sammanfattning

Både internationella och svenska studier av kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel pekar på att kostnaderna ökar snabbare än allmän prisutveckling såsom konsumentprisindex (KPI). Det har dock varit svårt att bryta ned denna kostnadsutveckling i vad som beror på prestandaförbättringar och vad som beror på ren prisutveckling (inflation), däribland ökade kostnader för de resurser som åtgår i utveckling och produktion av försvarsmateriel. De senaste åren har försvarsekonomer försökt göra denna nedbrytning genom regressionsanalyser som syftar till att beskriva sambanden mellan prestanda och kostnader. Den av prestandavariablerna oförklarade delen kan ses som en indikation på ren, prestandajusterad, prisutveckling. I denna studie har vi använt oss av internationella resultat, framför allt en analysmodell från Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), för att ge en bild av prisutvecklingen på försvarsmateriel som varit och är i bruk i den svenska försvarsmakten. Vi har i en kompletterande analys studerat försvarsmaterielkontrakten med industrin och deras pris- och valutaklausuler som påverkar priset under kontraktsperioden. Resultaten som ska tolkas indikativt pekar, i stora drag, i samma riktning. I en FOI studie år 2011 uppskattades försiktigt kostnadsutvecklingen för hela försvarsmaterielbeståndet i genomsnitt till 3-4 % per år över allmän prisutveckling mätt med KPI. Det långsiktiga kostnadsutvecklingen visade än högre nivåer men mattades av i slutet av tidsperioden, troligtvis till följd av kalla krigets upphörande. Detta föranledde den försiktiga uppskattningen på 3-4 %. Vår utvecklade analys i denna rapport, baserad på den tidigare försiktiga uppskattningen på 3-4%, tyder på att prestandavariabler förklarar drygt hälften av kostnadsökningarna men att ca 1,5 % per år av kostnadsutvecklingen utöver KPI kan förklaras av ren, prestandajusterad, prisutveckling. Detta indikerar att även den rena, prestandajusterade prisutvecklingen ligger väsentligt över allmän prisutveckling.