NCS3 Förstudie - Bortom sakernas internet

Författare:

  • Vidar Hedtjärn Swaling
  • Fredrik Malmberg Andersson

Publiceringsdatum: 2018-11-20

Rapportnummer: FOI-R--4643--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Internet of Things
  • framtid
  • scenarier
  • påverkansfaktorer
  • ICS

Sammanfattning

Internet of Things (IoT), eller sakernas internet, är ett begrepp som används för att beskriva att allt fler föremål utrustas med möjligheten att anslutas till internet och andra nätverk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efterfrågat en framtidsstudie om IoT med särskilt fokus på industriella informations- och styrsystem (ICS). I studien identifieras påverkansfaktorer som grund för att skapa explorativa (utforskande) framtidsscenarier för IoT-utvecklingen. En ambition är att kunna se bortom sakernas internet, med frågor som: Går det att se en utveckling där IoT inte kommer att dominera på det sätt som ofta förespeglas? Går det att se en utveckling där pendeln stannar av eller till och med slår tillbaka? Vilka är de faktorer som styr utvecklingen av IoT? Arbetet har resulterat i en bruttolista med påverkansfaktorer inom områdena politik, ekonomi, socialt liv, teknik, juridik och miljö. Under arbetet har också två väsentligt olika framtidsbilder utkristalliserats. Dels en "silo-framtid" där kommunikationen mellan olika enheter är strikt avtalsreglerad och framförallt sker inom en organisation. Dels en "mesh-framtid" där i princip alla enheter kan kommunicera fritt med varandra. Silo-framtiden kan ses som representativ för den industriella utvecklingen medan mesh-framtiden snarast representerar vardagens IoT på individnivå. En viktig slutsats när det gäller IoT på ICS-området är att riskerna kan komma att öka, men att introduktionen av smarta produkter kommer att konfronteras av de än så länge starkare incitamenten att bevara affärsmässig integritet, undvika oförutsedda kostnader och att skydda tredje part.