Förmågor hos framtidens intelligenta enheter: Nya förutsättningar för ledning

Författare:

  • Peter Svenmarck
  • Kristofer Bengtsson

Publiceringsdatum: 2018-12-20

Rapportnummer: FOI-R--4665--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • autonomi
  • obemannade system
  • intelligenta enheter
  • ledning
  • kognitiva system
  • strid med system i samverkan

Sammanfattning

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, farkoster, sensorer och verkanssystem kommer inom tidsperspektivet 2030-2035 möjliggöra allt snabbare stridsförlopp med ökad samverkan mellan enheter. Enheterna kan både vara bemannade eller obemannade samt fysiska farkoster eller avancerade programvaru-funktioner. Dessa kan vid behov flexibelt kombineras för att i samverkan lösa uppgifter. För att hantera högre tidskrav och starkare beroenden krävs att enheterna är intelligenta och självständigt kan anpassa sitt beteende beroende på situationen. Eftersom den framtida striden genomförs med allt fler typer av intelligenta och samverkande enheter ökar stridens komplexitet för ledningssystemet. För att studera hur ledningssystemet ska hantera komplexiteten och integrera intelligenta enheter genomförs projektet Ledning av Autonoma och Sammansatta System med Intelligenta Enheter (LASSIE). Målet med denna rapport är att beskriva exempel på förmågor hos framtida intelligenta enheter och deras påverkan på den framtida ledningsförmågan. Rapporten visar att intelligenta enheter kan öka den militära effekten i form av bättre lägesbild, uthållighet, driftsekonomi, robusthet, redundans, effektivitet och flexibilitet. Andra effekter är lägre risk för personalen, ökad möjlighet till dolt uppträdande, högre risktagande, mer agilt beteende och mer effekt med fler resurser. Majoriteten av förmågorna används uteslutande på taktisk eller stridsteknisk nivå. Dessa enheter behöver hög analysförmåga eftersom stridande förband har små resurser att avsätta för ledning. Ledning av intelligenta enheter på strategisk och operativ nivå handlar i stor uträckning om fördelning av resurser för att skapa sammansatta system av bemannade och obemannade enheter. Frågeställningar som kommer att studeras inom fortsättningen av LASSIE är bland annat: Vilka begränsningar och möjligheter finns det med sammansatta system av intelligenta enheter? Vilken beslutsrätt ska intelligenta enheter ha inom bland annat spaning och verkan? Hur påverkar intelligenta enheter militär strategi och doktrin?