Utforskande av träningsvärde för Live och Virtual. Avrapportering projekt "LVC för effektiv flygträning" år 2018

Författare:

  • Sinna Lindquist
  • Henrik Artman
  • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2018-12-20

Rapportnummer: FOI-R--4669--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • LVC
  • Träningseffekt
  • Simulatorträning
  • Konceptutveckling

Sammanfattning

Rapporten redogör för ett arbete med att utforska och anpassa LVC, ett träningskoncept som integrerar verkliga flygplan (Live), bemannade flygsimulatorer (Virtual) och artificiella agenter (Constructive), till en svensk kontext i syfte att effektivisera träning och utvärdering av prestation och förmåga i komplexa och distribuerade system. Träningsbehov och träningsvärde, definierat som det ökade träningsvärde flygförare i flygplan och bemannade simulatorer får av att delta i träning där verkliga, simulerade och artificiella agenter ingår, är i fokus. För att undersöka träningsbehov och träningsvärde vid LVC-träning har tre aktiviteter genomförts: (1) en litteraturöversikt över vetenskapliga studier och resultat om LVC och träningseffekt. Resultat visar att forskning och utvärdering av LVC fokuserat på tekniska aspekter av LVC, snarare än träningsvärde vid LVC-träning, (2) workshopar för att utforska mervärde vid LVC-träning. Resultat visar att L-entiteten vid LVC träning får ut bästa träningsvärde då piloter i flygplan kan uppleva och träna beslutsfattande i större och mer realistiska scenarier under fysiska påfrestningar och oväntade händelser, och (3) genomförande av en experimentell studie (Wizard-of-Oz) på FLSC (Flygvapnets luftstridssimuleringscenter) där piloter i simulatorer i ett fingerat LVC-test flög mot vad de trodde var piloter i flygplan. Piloter som deltog i studien uppgav att de trodde det var ett riktigt LVC-test och agerade därefter. I debriefing uppgav piloterna att piloter i simulatorer inte kan få ut mer av LVC-träning, än av reguljär simulatorträning. Resultat pekar vidare på vikten av design av träningsscenarier så att både piloter i flygplan och simulatorer kan få ut god träningseffekt. Rapporten redogör också för samarbeten och informationsutbyte med internationella partners. Rapporten avslutas med en beskrivning av projektets inriktning 2019.