Slutrapport 2016-2018. Spridning i luft, mark och vatten

Författare:

 • Jan Burman
 • Jan Sjöström
 • Håkan Grahn
 • Robert Sigg
 • Pontus Von Schoenberg
 • Lage Jonsson
 • Oscar Björnham
 • Christian Lejon
 • Fredrik Schönfeldt
 • Leif Persson

Publiceringsdatum: 2019-11-28

Rapportnummer: FOI-R--4730--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • Spridningsberäkningar
 • Dispersion Engine
 • turbulens
 • ensemblemodeller
 • inversa modeller
 • källbestämning
 • spridning i mark

Sammanfattning

Inom anslagsprojektet Spridning i luft, mark och vatten har forskning och utveckling med avseende på spridningsberäkningar av farliga ämnen i luft, mark och vatten genomförts. Resultat från beräkningsmodellerna syftar till att ge stöd till försvarsmakten, civila myndigheter och annan forskningsverksamhet inom FOI. Stödet kan exemplifieras som beslutsunderlag genom specifika beräkningar eller som programvara som dels kan bli en del av andra system, dels utgöra fristående kunskapsstöd. Genom att simulera spridningsförlopp kan en spridningshändelse studeras med avseende på förlopp, påverkan på omgivning och eventuella skadeverkningar på kort och lång sikt. Även faktiska händelser kan studeras i efterskott för att ge ytterligare förståelse för en viss typ av händelse. Under perioden har forskning och utveckling genomförts för lokala, mesoskaliga och globala spridningsmodeller. Utöver dessa har utveckling av inversa spridningsmodeller bedrivits, modeller för osäkerhetsskattning och även utveckling av experimentuppställningar för spridningsförsök av B-agens i mark. Studier av scenarier där spridning av CW-agens ingår har genomförts. Deposition på mark och vatten där transport ner till grundvattnet har studerats. Anslaget är brett men det ger också en god förmåga att kunna hantera olika frågeställningar för olika frågeställningar som kan uppkomma för FM:s, civila myndigheters och FOI:s behov.