Konsekvenser av energibortfall på samhällets funktionalitet och civilbefolkningens hälsa

Författare:

 • Annica Waleij
 • Louise Simonsson
 • Birgitta Liljedahl

Publiceringsdatum: 2019-03-11

Rapportnummer: FOI-R--4755--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • energiförsörjning
 • energibortfall
 • samhällsviktig verksamhet
 • reservkraft
 • folkhälsa
 • hälsopåverkan
 • totalförsvar

Sammanfattning

Det moderna samhället, inklusive dess krisberedskapsförmågor, blir allt mer elberoende. För privatpersoner har elen har skapat livsmönster som det är svårt att frigöra sig från. Genom automatisering och datorisering påverkar redan korta elavbrott samhällsfunktioner och människors vardag, såväl på arbetsplatser som i privata hem. Under den senaste tjugoårsperioden har det inträffat flera större energibortfall, såväl nationellt som internationellt, som visat hur känsliga många verksamheter och samhällsekonomiskt vitala delar är. Energibortfall orsakas bl.a. av extrema väderhändelser eller mänskligt utlösta händelser såsom driftfel eller sabotage, inklusive cyberattacker. Detta orsaker ofta enorma kostnader för samhället i stort, inklusive näringslivet, såväl som mänskligt lidande. Störningar i energiförsörjningen kan även ha direkt och indirekt påverkan på civilbefolkningens hälsa. Dock förefaller sambanden mellan energibortfall och hälsa vara tämligen outforskade. Det finns således ett behov av att öka förståelsen över hur energibortfall, oavsett orsak, direkt eller indirekt kan orsaka hälsopåverkan i samhället. FOI har, inom ramen för det försvarsdepartementsfinansierade anslagsprojektet CBRN i störd miljö, tagit fram en kunskapsöversikt avseende konsekvenser av energibortfall. Översikten avses användas som underlag för scenariodiskussioner enligt de fem typfall som tagits fram på uppdrag av MSB. Syftet med studien har varit att studera kortoch långsiktiga, direkta och indirekta konsekvenser från energibortfall på samhällsviktig verksamhet och folkhälsan. Några av de slutsatser som kan dras är att de studerade fallen i princip stämmer väl med tidigare generella uppskattningar av konsekvenser från inträffade energibortfall. Korta avbrott leder med vissa undantag till begränsade problem men samhällskostnaderna kan bli väldigt stora även för korta avbrott. Hemsjukvård med elberoende utrustning och hemtjänst är extra känsliga för elavbrott. Dödsfall förekommer, men ofta är orsaken till dödsfall inte primärt orsakat av energibortfallet utan av t.ex. fallskador eller kolmonoxidförgiftning. Livsmedelsförsörjning under långa energibortfall kan vara utmanande. Långa avbrott orsakar även stor psykisk påfrestning och inverkan på psykisk hälsa. Årstid, väderlek, tid på dygnet och avbrottets längd har stor betydelse för dess konsekvenser. God planering, inklusive tillräckligt dimensionerad underhållen reservkraft inklusive drivmedel för denna, begränsar effekterna i samhället.