Totalförsvarsplanering med fokus på CBRN - Framtida antagonistiska CBRN-hot

Författare:

 • Susanne Börjegren
 • Stina Holmgren Rondahl
 • Anders Larsson
 • Birgitta Liljedahl
 • Magnus Normark
 • Anna Karin Tunemalm
 • Björn Sandström
 • Annica Waleij
 • Per Wikström

Publiceringsdatum: 2019-05-08

Rapportnummer: FOI-R--4765--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • antagonistiska hot
 • CBRN
 • totalförsvarsplanering
 • trender

Sammanfattning

Sannolikheten att Sverige kommer att beröras av antagonistiska CBRNhändelser, i form av attacker eller subversiv verksamhet från statliga eller ickestatliga aktörer, har ökat. Detta till stor del på grund av att normen mot användning av kemiska vapen har urholkats under de senaste åren, vilket riskerar att i framtiden även omfatta antagonistisk användning av biologiska och radioaktiva ämnen. Det faktum att kärnvapen åter igen betraktas som ett reellt hot påverkar också bedömningen. Kunskap om vilka antagonistiska CBRN-händelser som kan påverka oss, och rekommendationer för hur våra samhällsviktiga sektorer kan skyddas bör tas fram under de närmaste åren. Bedömning av befintligt CBRN-skydd och i vilken omfattning det ska förbättras bör ingå som en del av det övriga totalförsvarsplaneringsarbetet. Arbetet bedrivs förslagsvis i samverkan mellan departement, myndigheter, aktörer inom de specifika sektorerna och experter. Mot bakgrund av de trender projektgruppen identifierat i denna studie, rekommenderas att en nationell strategi för hantering av det antagonistiska CBRN-hotet tas fram i närtid, fastställs och implementeras i alla delar av den nationella totalförsvarsplaneringen.