Kunskapsbehov för ett totalförsvar i förändring

Författare:

  • Jenny Ingemarsdotter
  • Daniel Jonsson

Publiceringsdatum: 2019-07-05

Rapportnummer: FOI-R--4770--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • totalförsvar
  • civilt försvar
  • FOI
  • konceptutveckling
  • kunskapsmodell

Sammanfattning

Mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge har svenska myndigheter anmodats att återuppta sin totalförsvarsplanering. Då denna typ av planering har legat i träda sedan det kalla krigets slut är idag kunskapsbehovet stort om vad totalförsvaret är - eller borde bli. Många förfrågningar och uppdrag har hamnat hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). I denna rapport redovisas några grundläggande utmaningar som utvecklingen av totalförsvaret kommer att behöva hantera liksom vad FOI gör för att stödja kunskapsuppbyggnaden. I rapporten ges först en historisk tillbakablick på det tidigare totalförsvarets utveckling, därefter diskuteras de kunskapsbehov som föreligger idag, och till sist presenteras en kunskapsmodell för totalförsvaret som också illustrerar många av de områden som FOI arbetar med eller har möjlighet att utveckla. Modellen, som beskriver olika typer av kunskap och hur dessa hänger ihop, speglar i grunden ett behov av att identifiera och analysera hot samt att utveckla sätt att möta hoten så att dessa får avsedd effekt i totalförsvarets olika delar, på kort såväl som lång sikt. I rapporten presenteras även ett förslag till konceptutveckling för ett sammanhängande totalförsvar med fokus på det civila försvaret.