Att studera tvärsektoriell krishanteringsförmåga

Författare:

  • Per-Anders Oskarsson
  • Magdalena Granåsen
  • Mari Olsén
  • Niklas Hallberg

Publiceringsdatum: 2019-10-07

Rapportnummer: FOI-R--4791--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • krishantering
  • tvärsektoriell krishanteringsförmåga
  • samverkansövning
  • observation
  • samverkan

Sammanfattning

I Örebro län genomfördes 22 november 2018 en tvärsektoriell samverkansövning avseende krishantering med 16 övande aktörer. Projektet KOMET deltog genom observationer hos tre av aktörerna: Länsstyrelsen, Region Örebro Län och Nerikes Brandkår samt genom en enkät till samtliga lokala utvärderare i övningen. Projektets deltagande syftade till att testa metodik för datainsamling och värdering samt kunskapsbyggande avseende tvärsektoriella krishanteringsövningar. Ett observationsprotokoll användes som stöd, i vilket observationerna kategoriserades avseende internt stabsarbete, extern samverkan samt lägesbild. Protokollet var en modifiering av ett observationsprotokoll som använts vid observationer vid en tidigare samverkansövning. Under den efterföljande analysen gjordes en kategorisering avseende nio aspekter av krishanteringsförmåga som tidigare identifierats i en litteraturstudie. Aspekterna var: interaktion, koordinering/C2, beslutsfattande, relationer, situationsmedvetande, resiliens, beredskap, systemets prestation samt teknik och informationssystem. Samtliga aspekter av tvärsektoriell krishanteringsförmåga, utom beredskap och systemets prestation kunde identifieras under analysen av observationerna från övningen. Situationsmedvetande, interaktion och koordinering/C2 observerades mest frekvent, medan relationer och resiliens sällan observerades. Aspekterna beslutsfattande samt teknik och informationssystem observerades också relativt sällan. Att beslutsfattande observerades relativt sällan kan sannolikt förklaras av en uppgiftsorienterad och decentraliserad ledningsmetodik med stor frihet för underordnade aktörer att själva lösa uppgifter. Att aspekten systemets prestation inte kunde observeras kan förklaras av att effekter i "fält" är svårt att registrera genom observation av centralt belägna krishanteringsorganisationer. Relevansen av de nio aspekterna av tvärsektoriell krishanteringsförmåga stöds både av att de kunde användas för kategorisering av observationerna under analysarbetet och av enkätsvaren där utvärderarna skattade dem som relevanta att värdera under tvärsektoriella samverkansövningar.