Säkerhet för att motverka antagonistiska hot riktade mot kemisk industri (chemical security) - internationell översikt

Författare:

 • Roger Roffey
 • Annica Waleij
 • Anna Karin Tunemalm

Publiceringsdatum: 2019-11-21

Rapportnummer: FOI-R--4805--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • Säkerhet
 • security
 • Seveso-anläggning
 • kemiindustri
 • kemikalieolycka
 • CBRNE
 • terrorism
 • antagonistiska hot
 • Cefic
 • Responsible Care
 • CFATS

Sammanfattning

I rapporten beskrivs hur kemiska säkerhetsaspekter, chemical security, hanteras och främjas i några utvalda länder inom EU, i USA, Australien samt inom några överstatliga organisationer. Internationella securityprogram och initiativ framtagna för att förebygga och hantera hotet från terrorister och andra antagonistiska aktörer diskuteras och deras betydelse för ökad säkerhet för personal, anläggningar samt förbättrad hantering av kemiska ämnen. Utländska erfarenheter av dessa security-program beskrivs i syfte att denna information kan fungera som underlag vid nationella diskussioner om hur hantering och förebyggande arbete kan förbättras vid berörda myndigheter och inom kemisektorn i Sverige. Av översikten framgår att de flesta länder nu ansluter sig till det frivilliga initiativet Responsible Care, där det också finns en Security Code. Få länder har infört lagkrav för den kemiska industrin. Länder som både har lagstadgat och som baserar förebyggande åtgärder mot antagonistiska hot på frivilliga initiativ är exempelvis USA och Tyskland. Baserat på denna internationella översikt lämnas några förslag och rekommendationer som kan vara av intresse för myndigheter och svensk kemiindustri.