Vilse i lasagnen? - En upptäcktsfärd i den svenska digitaliseringens mångbottnade problemstruktur

Författare:

 • Jenny Ingemarsdotter
 • Daniel Eidenskog
 • Vidar Hedtjärn Swaling

Publiceringsdatum: 2020-02-11

Rapportnummer: FOI-R--4814--SE

Sidor: 125

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • digitalisering
 • data
 • AI
 • IoT
 • infrastruktur
 • automatisering
 • risker
 • sårbarheter
 • hot

Sammanfattning

Sverige och svensk förvaltning genomgår enligt många utredningar och analyser en digital transformation. Digitaliseringen av offentlig sektor antas medföra stora potentiella vinster i form av exempelvis effektiviseringar, kostnadsbesparingar och bättre service. Samtidigt är det ingen självklarhet att digitalisering ger dessa fördelar då det finns många fallgropar längs vägen. Misslyckad digitalisering kan också leda till högre kostnader, onödig administration och inte minst ökade sårbarheter. Denna rapport utforskar digitaliseringens problem och sårbarheter snarare än dess möjligheter. Några exempel som tas upp är ökat beroende av digital infrastruktur, bristande samordning och riskhantering och en större exponering av skyddsvärda tillgångar. Med utgångspunkt i digitaliseringens komplexitet och några av de förändringsparadigm som digitaliseringen medför sammanfattas de huvudsakliga problem som Sverige måste hantera för att möjliggöra en ändamålsenlig digitalisering inom offentlig förvaltning. De flesta av dessa problemområden är inte tekniska i sin natur utan handlar om utmaningar på samhällsnivå, såsom samordning av infrastruktur, kompetensförsörjning och hur transparensen kan upprätthållas i automatiserade beslut.