Strategisk verktygslåda mot hybridhot. Ett ramverk för gemensam problemförståelse

Författare:

  • Jessica Appelgren
  • Sebastian Bay
  • Johannes Malminen
  • Erik Zouave

Publiceringsdatum: 2020-05-26

Rapportnummer: FOI-R--4816--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt

Nyckelord:

  • hybridhot
  • hybridkrigföring
  • gråzon
  • påverkanskampanj
  • informationspåverkan

Sammanfattning

Den säkerhetspolitiska situationen präglas idag av instabilitet och oförutsägbarhet. Antagonistiska aktörer använder konventionella och okonventionella metoder på ett samordnat sätt för att uppnå särskilda mål i fredstid. Sverige behöver öka sin förmåga att motverka dessa så kallade hybridhot. Utifrån EU:s gemensamma ram för att motverka hybridhot föreslås ett ramverk för en svensk strategisk verktygslåda. För att konkretisera den teoretiska diskussionen om hybridhot och det föreslagna ramverket presenteras ett fiktivt scenario med hybridangrepp mot Sverige. Scenariot redogör både för händelseutvecklingen och möjliga motåtgärder. Med ramverket för en strategisk verktygslåda mot hybridhot som utgångspunkt redogörs för ett antal förslag på hur Sveriges förmåga att motverka hybridhot kan stärkas. Bland annat föreslås en nationell strategi för hybridhot, förstärkt övningsverksamhet, etablering av en nationell förstärkningsresurs, utveckling av kommunikativ beredskap, en översyn av lagstiftningen för att motverka hybridhot samt förstärkt erfarenhetshantering.