Metoder för hantering av dynamiska interferensmiljöer

Författare:

 • Börje Asp
 • Erik Axell
 • Sofia Bergström
 • Kristoffer Hägglund
 • Arwid Komulainen
 • Thomas Ranström
 • Peter Stenumgaard

Publiceringsdatum: 2019-12-06

Rapportnummer: FOI-R--4870--SE

Sidor: 82

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • Samexistens
 • systemintegration
 • utombandsegenskaper
 • frekvenshopp
 • adaptiva mottagare
 • full duplex
 • frekvens

Sammanfattning

Fungerande telekommunikationssystem är viktiga för militära förbands förmåga att lösa sina uppgifter. Även med ett väl genomfört elmiljöarbete uppstår ofta samexistensproblem orsakade av interferensproblem. Detta gäller både för kommunikationssystemen sinsemellan och med andra system som har stor betydelse för plattformens skydd, verkan och rörlighet. Integrationsarbetet för att uppnå önskad kommunikationsförmåga är komplext och innebär kompromisser mellan olika lösningar och åtgärder. Rapporten är en slutrapport för projektet KORINT som haft som uppgift att besvara följande frågeställning: Hur ska funktionssäkerheten hos kommunikationssystemen på militära plattformar garanteras när nödvändiga kompromisser i systemintegrationen måste göras för att plattformens huvuduppgifter (skydd, verkan och rörlighet) inte ska försämras? KORINT samt tidigare projekt vid FOI har visat att de fyra viktigaste faktorerna som påverkar funktionssäkerheten för kommunikationssystem på militära plattformar är: Begränsad frekvenstillgång: Påverkar skydd mot aktiv störning och förmågan att med dagens radiosystem effektivt hantera samlokaliserings- och interferensproblem. Otillräckliga standarder beträffande utombandsegenskaper: Dagens standarder är otillräckliga och behöver bli mer anpassade till den kravbild som föreligger för att sambandssystemen ska leverera den efterfrågade funktionssäkerheten. Otillräcklig styrning av hela processen vid framtagning av nya (och modifiering av äldre) system: Under tidigare projekt lanserades tankar kring integrationsansvariga. Den tanken gäller än idag med tillägg att någon form av metodstöd för en dokumenterad och spårbar kompromisshantering måste ingå. För mycket utrustning som emitterar elektromagnetisk strålning på små plattformar: Endast de för uppgiften viktiga systemen bör tillåtas och dessa måste specificeras utifrån den uppgift plattformen ska lösa. Några garantier för kommunikationssystemens funktionssäkerhet kan inte ges då militära plattformar är oerhört komplexa system-av-system där en kombination av arvet, civila komponenter, frekvensbrist och många aktörer med varierande kunskap och erfarenhet skapar svårigheter att skapa, driva och underhålla dessa system. Rapporten behandlar tekniker avsedda främst för dynamiska situationer, där den elektromagnetiska miljön och vågutbredningen varierar över tid p.g.a. exempelvis förflyttning mellan olika miljöer eller oförutsedd samgruppering. Flera intressanta lösningar har potential att förbättra funktionssäkerheten, exempelvis adaptiv demodulation och avkodning i miljöer med impulsbrus, dynamisk spektrumhantering och effektreglering samt full duplex för undertryckning av utombandsemission. På det metodmässiga planet görs bedömningen att delar av en mer systematisk process som bidrar till en bättre helhet beträffande integrationen är möjlig att införa, trots svårigheten att införa en systematisk kompromisshantering.